Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021
ΦΕΚ: 3055/Β/17.06.2022

Καθορισμός θέσης του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτεται από άτομο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Σχετικά Έγγραφα

Φ .470.1/15335 Σ. 2494/2022

Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).


81079ΕΞ 2022

Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).


ΓΔΟΥΕΣ/1/4/1374-α’/2022

Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.


45963/2022

Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, Νσύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών


ΠΟΛ.1096/2017

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).(ΑΔΑ:ΩΖ9Ι46ΜΠ3Ζ-ΥΟΡ)


Α. 1230/2020

Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της «Δήλωσης COVID» στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).


43574/2013

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό.

ΔΕΑΦ Β 1071298 ΕΞ 2016

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:6ΑΟΘΗ-ΒΜΓ)


22368/2018

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (EOT), σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).


51362/2019

Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.