Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 969/Β/22.03.2017

Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.57/2017

Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.


Π.Δ.39/2017

Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.


ΑΕΠΠ/Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις-απαντήσεις Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ('Οπως αναρτήθηκαν αρχικά)


ΕΑΑΔΗΣΥ/8/2020

Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε Α Α ΔΗ ΣΥ


4553/2306/2019

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων (άρθρο 149 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει.


Π.Δ.38/2017

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.


Π.Δ.58/2017

Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/54/14909/2019

Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.


5143/2014

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει.


Α.Ε.Π.Π/ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06 %

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ  Α.Ε.Π.Π.  Οδηγός για  Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς  Νοέμβριος, 2017 Έκδοση 1