Α.Ε.Π.Π/ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06 %

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ  Α.Ε.Π.Π.  Οδηγός για  Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς  Νοέμβριος, 2017 Έκδοση 1

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2019/1830

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών  που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας


ΕΑΑΔΗΣΥ/8/2020

Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε Α Α ΔΗ ΣΥ


2/43295/0026/2018

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:1301/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ


1191/2017

Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).


2009/81/ΕΚ

Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 25.7.2019)


Δ11/16/2018

ΥΠΟΒΟΛΉ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ,ΠΡΩΤ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/2017 - ΦΕΚ: 4841/Β/4.12.2017 - ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  Μη.μ.ε.δ.


E.2164/2020

Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΕΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 99 επ. ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΔΑ: Ψ9ΔΟ46ΜΠ3Ζ-Ε41


4151.11_81/27/2019

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4551/2018.(ΑΔΑ:ΩΚΦΟ4653ΠΩ-ΡΧΩ)


86461/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020. ΑΔΑ: 6ΟΟΥ46ΨΧΞΧ-ΧΘ3​


121153/2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 62322/09.06.2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1307/2013 & 229/2013  (ΑΔΑ: ΨΟΞΟ46ΨΧΞΧ-Ο3Τ)