Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

11921/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3026/1954
ΦΕΚ: 320/Β/18.02.2013
Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3026/1954 με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ. 230/20798/2012

Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75). Yποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπό­ρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου.


Ν.1093/1980

Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικος περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/ 1954) και άλλων τινών διατάξεων


ΝΚΣ/299/2013

Υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας δικηγόρου που απασχολήθηκε στο Δημόσιο με σχέση έμμισθης εντολής για την καταβολή σ’ αυτόν αποζημίωσης, του άρθρου 94 του Κώδικα περί Δικηγόρων Ν.Δ. 3026/1954. Στην περίπτωση του δικηγόρου Α.Π., προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό της καταβλητέας σ’ αυτόν αποζημίωσης του άρθρου 94 του Ν.Δ. 3026/1954, ως χρόνος έναρξης της απασχόλησής του πρέπει να θεωρηθεί η 15/2/1977, (ημερομηνία της αρχικής πρόσληψης τούτου στο Δημόσιο) και η υπηρεσία αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου με πάγια αντιμισθία και ότι υπήρξε συνεχής και άνευ διακοπής μέχρι της ημερομηνίας υποβολής της παραίτησής του, αφαιρουμένου μόνο του χρονικού διαστήματος από της 19/8/1993 έως 18/4/1994, κατά το οποίο αυτός δεν απασχολήθηκε στο Δημόσιο.

ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756/2024

«Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»ΑΔΑ: Ψ7ΝΡ46ΜΤΛ6-ΠΜΝ 


ΔΙΑΔΠ/Α/20234/2008

Κατάργηση της υποβολής πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αντικατάστασή τους με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.


9362/2006

Κατάργηση της υποβολής του αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.


Ν.3026/1954

Περί Κώδικα Αμοιβών Δικηγόρων

(Ν.4194/2013 ΦΕΚ-208/Α/27-9-2013 άρθρο 166 παρ.2:2Από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται ο Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954 (Α' 235).)


11726/2005

Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.


ΔΙΑΔΠ/15743/2007

Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.


ΝΣΚ/240/2014

Δικηγόρος - Νομικός Συνεργάτης - Νομιμότητα ή μη αυτοδίκαιης απολύσεως από το Δημόσιο, εξαιτίας συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας του.Η γνωμοδότηση πραγματεύεται τη νομιμότητα αυτοδίκαιης απολύσεως δικηγόρου από το Δημόσιο, που συνδεόταν με αυτό με σχέση έμμισθης εντολής, δηλαδή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης απολύσεώς του είναι νόμιμη, βασιζόμενη στο άρθρο 63Α παρ.5 του ΝΔ 3026/1954 και ως εκ τούτου ο ανωτέρω δικηγόρος δικαιούται να επιλέξει μεταξύ της προβλεπόμενης κατά την αποχώρησή του εφάπαξ παροχής και της αποζημιώσεως του άρθρου 94 παρ.1 του ΝΔ 3026/1954. (πλειοψ.) ΑΠΟΔΕΚΤΗ