Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΑΔΠ/15743/2007

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: διαδπ/15743/2007
ΦΕΚ: 1064/Β/28.06.2007

Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΑΔΠ/Α/20234/2008

Κατάργηση της υποβολής πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αντικατάστασή τους με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.


11726/2005

Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.


9362/2006

Κατάργηση της υποβολής του αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.


11921/2013

Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3026/1954 με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

ΔΙΑΔΠ/Α/22988/2007

Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθω­σης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιο­λογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτίου μετα­κίνησης ΑμεΑ σε μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, όπως ισχύει.


ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756/2024

«Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»ΑΔΑ: Ψ7ΝΡ46ΜΤΛ6-ΠΜΝ 


Αριθμ. 230/20798/2012

Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75). Yποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπό­ρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου.


ΝΣΚ/485/2004

Το άρθρο 10 του Ν 3230/2004 εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου με δήλωση του Ν 1599/1986 αντικαθίστανται δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο και για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί ειδική κανονιστική απόφαση που ρητά προβλέπει την αντικατάστασή τους και όχι σε περιπτώσεις όπου υφίσταται καταγγελία για ψευδή δήλωση που αφορά δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί πρωτοτύπως, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΠΔ 346/1998.


ΣτΕ/437/2011/(ΕΑ)

Ασφαλιστικές-εισφορές.(...)όπως προκύπτει από τα στοιχεία τού φακέλου, η αιτούσα είχε περιλάβει στα πιστοποιητικά συμμετοχής της την 17943/12.7.2010 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών …, με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός της βεβαιώνει ενόρκως, μεταξύ άλλων, ότι «οι απασχολούμενοι στην άνω εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των διοικούντων αυτήν είναι ασφαλισμένοι στα ακόλουθα Ταμεία Α) ΙΚΑ και Β) Ταμείο Εμπόρων». Με αυτό το περιεχόμενο, η εν λόγω ένορκη βεβαίωση καλύπτει τις απαιτήσεις τού άρθρου 9 παρ. 2 περ. δ της διακήρυξης, διότι περιλαμβάνει τα φερόμενα ως ελλείποντα στοιχεία που απαιτεί ο όρος αυτός της διακήρυξης και εμπεριέχει, κατά το περιεχόμενό της, υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της αιτούσης, με επιπλέον το στοιχείο του όρκου, σε σχέση με την αξιούμενη από τη διακήρυξη (διαφορετική κατά τον τύπο) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, μπορεί δε να επισύρει εις βάρος των ενόρκως καταθετόντων που γνωρίζουν ότι τα βεβαιούμενα σ’ αυτήν είναι ψευδή τις προβλεπόμενες κατά το άρθρο 224 παρ. 2 του Π.Κ. για το αδίκημα της ψευδορκίας ποινικές ευθύνες. Εν όψει τούτου, οι ισχυρισμοί τους οποίους προέβαλε η αιτούσα με την προδικαστική προσφυγή της και επαναφέρει ήδη με την κρινόμενη αίτηση, ότι ο αποκλεισμός της με την προαναφερθείσα στη σκέψη 2 αιτιολογία δεν είναι νόμιμος, διότι η υποβληθείσα ως άνω ένορκη βεβαίωση κάλυπτε κατ’ ουσίαν την επίμαχη απαίτηση της διακήρυξης περί υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, πιθανολογούνται σοβαρώς ως βάσιμοι (πρβλ ΕΑ 591/2008).


ΣτΕ/292/2010

Διαγωνισμός για την ανάθεση των εργασιών καθαριότητας. Ο παρεμβαίνων είχε καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την χώρα καταγωγής των υλικών καθαριότητας. Στην εγγυητική επιστολή απαιτείτο αναγραφή του αριθμού της διακηρύξεως του διαγωνισμού και όχι και του αριθμού πρωτοκόλλου αυτής. Ο παρεμβαίνων απέδειξε την εμπειρία του, η οποία, κατά τη διακήρυξη, δεν απαιτείτο να αφορά σε νοσοκομειακές μονάδες, ενώ δεν ετίθεντο ελάχιστα ποσοτικά όρια, με την υποβολή βεβαιώσεως του αντισυμβαλλομένου, μη απαιτουμένης της προσκόμισης συμβάσεως ή τιμολογίου. Στις υπεύθυνες δηλώσεις του παρεμβαίνοντα αναγραφόταν η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και το αντικείμενό τους καθώς και η διακήρυξη. Η υπεύθυνη δήλωση του παρεμβαίνοντα για εγγραφή του στο Επιμελητήριο ήταν πλήρης. Οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής του παρεμβαίνοντα έγιναν από αρμόδιο όργανο, ήτοι από πολιτικό μηχανικό του Δήμου που ενεργούσε με εντολή Δημάρχου.