Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

121/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4941/2022, 2628/1998, 3965/2011, 4223/2013
ΦΕΚ: 919/Β/22.02.2023

Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) το οποίο χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), για το έτος 2022.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

290/2024

Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.), το οποίο χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), για το έτος 2023. 


ΥΑ 2/42842/0094/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/44645/0094/17.9.2001 απόφασης «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) (ΦΕΚ 1248 Β΄)».


ΥΑ 2/59640/0094/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/44645/0094/17.9.2001 απόφασης «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) (ΦΕΚ 1248 Β΄)».


1374/2017

Τροποποίηση της αριθ. 2/44645/0094/17-9-2001 απόφασης «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) (ΦΕΚ 1248 Β΄).


ΥΑ 1090/2014

Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)


2/195465/ΔΛΤΠ(Α)/2022

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 1090/08.07.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)». 


2/60752/0004/2010

Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου.

2/81453/Α0024/2014

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1090/2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).


2/37671/ΔΛΔ/2016

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1090/08−07−2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).


2/64927/ΔΕΠ/2023

Καθορισμός αποδοχών του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).