Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4941/2022, 4354/2015/Α.27
ΦΕΚ: 997/Β/09.02.2024

Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.), το οποίο χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), για το έτος 2023. 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

121/2023

Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) το οποίο χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), για το έτος 2022.


2/64927/ΔΕΠ/2023

Καθορισμός αποδοχών του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 


ΥΑ 1090/2014

Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)


ΥΑ 2/42842/0094/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/44645/0094/17.9.2001 απόφασης «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) (ΦΕΚ 1248 Β΄)».


ΥΑ 2/59640/0094/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/44645/0094/17.9.2001 απόφασης «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) (ΦΕΚ 1248 Β΄)».


1374/2017

Τροποποίηση της αριθ. 2/44645/0094/17-9-2001 απόφασης «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) (ΦΕΚ 1248 Β΄).


2/15861/ΔΛΤΠ(Α)/2020

Συμπλήρωση της 1090/8.7.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».


273/2022

Ανάθεση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), της αρμοδιότητας για την έκδοση ομολόγων του (Ελληνικού Δημοσίου Ε.Δ.) βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122).


2/81453/Α0024/2014

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1090/2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).


2/195465/ΔΛΤΠ(Α)/2022

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 1090/08.07.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».