Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

127065/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4225/2014
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΤΕΑ ΚΑΙ ΝΠΙΔ-ΤΕΑ (ΑΔΑ:7Ε19ΟΡΕΩ-ΦΥΥ)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/ΤΟ1/652/2354/2014

Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΡ.: 51)(ΑΔΑ:Ω0Β44691ΩΓ-2ΗΠ) 

ΙΚΑ/22/6/2013

ΘΕΜΑ : 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3863/10 και 4093/12. 2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

545993/2024

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ»ΑΔΑ:6Ζ9846ΜΑΠΣ-Ο5Η


ΙΚΑ/T01/652/11/2014

Βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ένταξη των καθυστερούμενων εισφορών τους στο ΚΕΑΟ και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων»(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 26)(ΑΔΑ: ΒΙΞΠ4691ΩΓ-Δ1Β)

Φ80020/οικ.36224/1182/2014

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 4225/2014 (Α΄2), σχετικά με την ένταξη στην Αναλυτική ΠεριοδικήΔήλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (ΑΔΑ: ΒΙ65Λ-9Ε4)


5414/2252/011/2014

Δήλωση και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ

Ε.2180/2021

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54ΣΤ ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Α΄ 170/26.7.2013).ΑΔΑ:6ΟΖΡ46ΜΠ3Ζ-Κ0Χ 


Ε.2021/2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΤΟΥ ν.4389/2016.(ΑΔΑ:6ΝΝΝ46ΜΠ3Ζ-ΒΩΣ)


Φ80020/οικ.36225/1183/2014

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2), σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ. ΑΔΑ:ΒΙ65Λ-ΟΨ5


Ε.2040/2021

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΡΟΗ946ΜΠ3Ζ-ΧΨΞ