Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΙΚΑ/ΤΟ1/652/2354/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 652/2354
Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΡ.: 51)(ΑΔΑ:Ω0Β44691ΩΓ-2ΗΠ)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

127065/2014

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΤΕΑ ΚΑΙ ΝΠΙΔ-ΤΕΑ (ΑΔΑ:7Ε19ΟΡΕΩ-ΦΥΥ) 

Φ.1500/15021/832/2016

Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4052/2012. (AΔΑ:7Λ8Ξ465Θ1Ω-ΛΚΚ)


36008/1771/2015

Κατανομή κινητής περιουσίας μεταξύ του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).


Γ23/4/2015

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ/ή και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), κατόπιν εξαγοράς, του προσωπικού που υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.»


Φ.1500/οικ. 9696/195/2014

Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Αριθ.Φ.114/1134/2001

Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών. 

Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3 Από 1.7.2014 καταργούνται: (…) ια. των περιπτώσεων ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ (Β΄42/1943) και την υ.α. Φ114/1134/12.11.2001 (Β΄1449) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΙΤ−ΤΕΑΧ),

Σ23/1/20586/2023

«Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 περί καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών – Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ.4202/1961».ΕΓΚΥΚΛΟΣ 4/2023 ΑΔΑ: 6ΡΔΡ46ΜΑΠΣ-Μ7Ξ 


ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146/2015

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ "νέων" ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12-12-2014 - Τεύχος Δεύτερο). (ΑΔΑ:7Λ8Η4691Ω3-ΜΚΧ)


ΕλΣυν/Κλ.1(ΚΠΕ)189/2015

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:Νόμιμη η καταβολή ποσών 541,62 και 283,90 ευρώ, αντιστοίχως, σε υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων Υποκαταστήματος ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, ως αμοιβή τους για υπερωριακή νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών, καθώς και υπερωριακή ημερήσια ή νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του έτους 2013, καθόσον εφαρμοστέα τυγχάνει εν προκειμένω, η Φ.80245/550/84/Β΄159/29.1.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθότι, κατά την αληθινή έννοια των σχετικών διατάξεων, ο όρος «διοικητικοί» υπάλληλοι αφορά στο σύνολο του προσωπικού του φορέα που εντάσσεται στη διοικητική διάρθρωση αυτού, περιλαμβανομένων μεταξύ δε αυτών και των υπαλλήλων του Κλάδου ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΝΣΚ/22/2017

Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Φορολογική αντιμετώπιση.Η υπ' αριθ. 25/2011 γνωμοδότηση της Ολομελείας του ΝΣΚ έχει εφαρμογή Α. Ως προς τη φορολογική μεταχείριση της, προ της 23-1-2013 (χρόνου ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του ν. 4110/2013 καταβληθείσας παροχής - ασφαλίσματος που διενεργείται στα πλαίσια ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (όπως τα DAF), που έχουν συνάψει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους εργαζομένους τους, η οποία παροχή αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον σωρευτικά συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α. Ύπαρξη ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης από τον εργοδότη, β. Κάλυψη, ολική ή μερική, του ασφαλίστρου από το εργοδότη (με σύναψη γνήσιας σύμβασης υπέρ τρίτου). γ. Επιβολή της ασφάλισης από το νόμο ή όρο της μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών εργασιακής σύμβασης ή δεσμευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ δ. Καταβολή του ασφαλίσματος στον εργαζόμενο, δυνάμει του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης, κατά το χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ανεξαρτήτως της μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας του συμβολαίου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος καταβάλλει μέρος του ασφαλίστρου, η παροχή-ασφάλισμα, κατά το μέρος της που προέρχεται από ασφάλιστρα καταβληθέντα από αυτόν (τον εργαζόμενο) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4110/2013, δεν φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκτός εάν τα ασφάλιστρα εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημά του και δεν φορολογήθηκαν, οπότε φορολογείται. Β. Ως προς τη φορολόγηση της παροχής-ασφαλίσματος ως εισοδήματος από κινητές αξίες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 2238/1994, κατά το μέρος που η παροχή αντιστοιχεί στην υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται για τις ασφαλίσεις ζωής, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, αδιαφόρως εάν η σύμβαση ασφαλίσεως έχει αποτελέσει ή όχι όρο της μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών εργασιακής σύμβασης ή δεσμευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ.