Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 2824/Β/11.08.2017

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/2017

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).


ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/30/23689/2018

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Αναθετουσών Αρχών, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/2017

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147).(Καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/2017, ΦΕΚ 2425/Β/14.7.2017)


396/2019

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγομένων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)


ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/9638/2018

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγομένων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Αναθετουσών Αρχών κατά το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’)».

ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/30/23689/2018- ΦΕΚ: 2945/Β/2018: Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η αριθμ. ΔΙΠΥ-ΔΥ/Φ.1500/9638/9.3.2018 (ΦΕΚ 942 Β/2018) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγομένων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Αναθετουσών Αρχών κατά το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)» (με ΑΔΑ 72Ψ4465ΧΘΨ-ΛΥ9).


2835.4/93833/2021

Διαπιστωτική απόφαση για τον ορισμό ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υπαγόμενων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), κατά το εδάφιο τέταρτο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).


7000/1/7/18-δ/2017

Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.


7000/1/7/9000/18-δ/2018

Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ’ του ν. 4412/ 2016, όπως ισχύει.


7000/1/7/18-η’/2017

Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στους Φορείς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.


7000/1/19/1-δ/2018

Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.