Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5038/2023
ΦΕΚ: 2626/Β/02.05.2024

Καθορισμός δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5038/2023 (Α’ 81).


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

118654/2024

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 (Α’ 81). 


95391/2024

Καθορισμός των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 (Α’ 81). 


75147/2024

Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α' 81).75166/2024

Ανακαθορισμός της αρμόδιας αρχής έκδοσης των αδειών διαμονής που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 5038/2023 (Α' 81), καθώς και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την έκδοσή τους.162874/2024

Εγκύκλιος 6/2024 - Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023. ΑΔΑ:9Ε2Π46ΜΔΨΟ-Δ39


Ε.2045/2023

«Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 27/1975 (Α΄77), μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 5036/2023 (Α΄77)».ΑΔΑ:6ΛΕ146ΜΠ3Ζ-Υ2Ξ


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/930/οικ.4847/2023

Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής, β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γ) του τρόπου βεβαίωσης του θανάτου, δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων, ε) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5027/2023 (Α’ 48).


Α.1102/2023

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.


148763/2024

Αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή Επιστροφών και του Εθνικού Συντονιστή κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών του άρθρου 191 του ν. 5078/2023 (Α’ 211).


Α.1096/2024

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.