Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5038/2023
ΦΕΚ: 1596/Β/11.03.2024

Ανακαθορισμός της αρμόδιας αρχής έκδοσης των αδειών διαμονής που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 5038/2023 (Α' 81), καθώς και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την έκδοσή τους.Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

75147/2024

Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α' 81).95391/2024

Καθορισμός των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 (Α’ 81). 


133226/2024

Καθορισμός δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5038/2023 (Α’ 81).


118654/2024

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 (Α’ 81). 


216299/2024

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”


2/101123/ΔΕΠ/2024

Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ 


2/601/ΔΕΠ/2024

Παρέχονται πληροφορίες


12608/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΒΑΝ - ΑΦΜ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 ΓΓΑ/6202/2024

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α' 17).ΥΠ.ΕΣ/30070/2024

Αποσαφήνιση λειτουργίας αποσβεστικής προθεσμίας