Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

13355/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΗΣ Η ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2011

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/ 26.11.2010) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.

192326/2023

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΕΠ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2023. ΑΔΑ:ΨΗΠΟ46ΜΑΠΣ-ΝΘΒ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ


102079/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020  ΑΔΑ:ΨΘ1Ν46ΨΧΞΧ-ΦΒΞ


ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Μίσθωση ακινήτων από τους ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης μετακινουμενων αιρετων ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ


31757/2015

Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμματων ΟΤΑ Α βαθμού


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΤΑ  Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Εκκαθάριση Δαπανών Ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών  συνεργατών ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ