Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2011

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/ 26.11.2010) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.

102079/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020  ΑΔΑ:ΨΘ1Ν46ΨΧΞΧ-ΦΒΞ


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΤΑ  Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-


192326/2023

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΕΠ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2023. ΑΔΑ:ΨΗΠΟ46ΜΑΠΣ-ΝΘΒ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ


13722/2013

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΝΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ,ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010

Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικα σίας υποβολής και έγκρισής τους. ΒΛΕΠΕ 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2011 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/ 26.11.2010) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Αντικαταστάθηκε απο την υπ'αριθμ.18709/ΕΥΣΣΑ413/2016, ΦΕΚ 449/Β/24.2.2016


ΥΠ.ΕΣ/28814/2022

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» ΑΔΑ:ΨΡ3Π46ΜΤΛ6-Ε0Φ


31757/2015

Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμματων ΟΤΑ Α βαθμού


75178/2023

Τροποποίηση Πρόσκλησης για την Υποβολή Πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» Άξονα Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)»