9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2011

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3614/2007
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/ 26.11.2010) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010

Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικα σίας υποβολής και έγκρισής τους. ΒΛΕΠΕ 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2011 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/ 26.11.2010) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Αντικαταστάθηκε απο την υπ'αριθμ.18709/ΕΥΣΣΑ413/2016, ΦΕΚ 449/Β/24.2.2016


77375/2014

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ2-4946/2014 (ΦΕΚ 2919 Β’) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ AITΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.


ΥΠ.ΕΣ 23195/2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.933/16-1-09 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙ " ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ 3386/05 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ"

9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2011

Ερμηνευτική Εγκύκλιος 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2.3.2011 για την εφαρμογή της ΥΑ 51540/2010 περί καθορισμού των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους(ΑΔΑ: 4Α16Φ-Ψ)


ΔΗΔ/Φ.19.6/οικ17096/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ `ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ`.(ΑΔΑ:75ΑΞ465ΧΘΨ-ΑΡ8)


AΡΙΘΜ 11463/2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 9814/17.5.2013 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ Β'1222/20.5.2013) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Ε.2179/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/1573 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/491 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΎΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2020 ΑΔΑ: 6ΡΜ946ΜΠ3Ζ-ΨΝΩ


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/Οικ.7022/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΑ:9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω


Κ1-1975/2012

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’/3-5-12) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660 Β΄/1- 10-12) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


Ε.2117/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 61654/2019 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Β΄2324/14-6-2019), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 130060/2017 (Β΄ 4158/29-11-2017) ΟΜΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4469/2017.(ΑΔΑ:ΩΩ2Η46ΜΠ3Ζ-3Τ3)