Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 5648/Β/16.12.2018

Ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2018 μεταξύ εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

142887/2017

Ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2017 μεταξύ εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.


132290/2019

Ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2019 μεταξύ εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.


Αριθ. Οικ. 35898/9104/2014

Πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.


ΚΥΑ 46274/2014

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.   (Aντικαταστάθηκε με την 134453/2015,ΦΕΚ-2857/Β/28.12.2015) 


7703/2018

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 στις Περιφέρειες.


2/98971/ΔΠΓΚ/2016

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού - ανακατανομή πιστώσεων.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την υπ'αριθμ.οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-5860/Β/28.12.2018


14162/2019

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 στις Περιφέρειες.


2/55967/0026/2015

Πληρωμή δαπανών έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ απο φυσικά πρόσωπα διαχειριστές


55966/2020

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 9301/28.1.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 276) για την κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες.


Αριθμ.2/57048/ΔΠΓΚ/2016

Τροποποίηση της αριθ. 2/81203/ΔΠΓΚ/21.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού - ανακατανομή πιστώσεων" (Β΄2918).