Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4770/2021
ΦΕΚ: 5228/Β/11.11.2021

Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης στο εξωτερικό, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4770/2021 (Α’ 15).

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)26/2015

Μη νόμιμη η καταβολή δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας σε Διοικητή Νοσοκομείου, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο μόνο της  ΚΥΑ 2/50328/0022/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1642/2005), στις μηνιαίες αποδοχές του  ανωτέρω Διοικητή συμπεριλαμβάνεται επίδομα εξόδων παράστασης και πάγιων οδοιπορικών εξόδων.


ΕλΣυν.Κλ.1/80/2015

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ.Γενικά:Μη νόμιμη η καταβολή δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας (ημερήσια αποζημίωση και αποζημίωση οδοιπορικών) από Νοσοκομείο στη Διοικήτριά του, καθόσον στις μηνιαίες αποδοχές της συμπεριλαμβάνεται και επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων (2/50328/0022/2005 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ΦΕΚ Β' 1642/2005).


ΜΤΠΥ/28253/2012

ΘΕΜΑ: Κράτηση ( 3% ) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (αρθ.22 του Π.Δ. 422/81) στις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας

2/15100/0025/2011

Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών κοπής-τύπωσης μεταλλικών κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, μεταφορικών και λοιπών εξόδων.


ΥΑ 23823/2013

Καθορισμός λεπτομερειών και δικαιολογητικών πληρωμής των Πρωτοβάθμιων/Δευτεροβάθμιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών και των οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης, των άρθρων 18, 20 και 24 της κοινής υπουργικής απόφασης 724/2010 του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ.

ΕλΣυν/Κλ.1(ΚΠΕ)171/2015

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ:Μη νόμιμη η καταβολή δαπανών μετακίνησης (οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης) από Περιφερειακό  Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σε τρεις υπαλλήλους του, λόγω της εκτός έδρας μετακίνησής τους στην Αθήνα από 4.2.2015 έως 5.2.2015 για εκτέλεση υπηρεσίας, καθόσον οι σχετικές εντολές μετακίνησης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.2685/1999 και της 2/54866/0022/20.7.1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, δεν προσδιορίζουν την αιτία κάθε μετακίνησης με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν, ούτε το μεταφορικό μέσο της μετακίνησης ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)19/2015

Μη νόμιμη η καταβολή εξόδων μετακίνησης στο εξωτερικό σε ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου, καθόσον κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4071/2012, δεν εκδόθηκε για τη μετακίνηση της ανωτέρω, πριν από την αναχώρησή της, η σχετική εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.(...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλομένες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, πλην όμως, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)44/2015

Νόμιμη η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διανυκτέρευσης από το Δημόσιο σε υπάλληλο Ανεξάρτητης Αρχής λόγω μετάβασής του στο εξωτερικό, καθόσον ως Ανεξάρτητη Αρχή συνταγματικώς προβλεπόμενη, δεν υπόκειται σε διοικητική εποπτεία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2685/1999.


2/17055/0022/2013

Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)256/2014

Μη νόμιμη η καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης σε Διοικητή Νοσοκομείου, για την αυθημερόν μετακίνησή του στην Αθήνα, καθόσον δεν προηγήθηκε της αναχώρησής του έγγραφη εντολή μετακίνησης από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (άρθρο 1 παρ. 21 του ν. 3329/2005, ΦΕΚ Α΄ 81).