Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 165788/Ζ2/2020
ΦΕΚ: 5028/Β/30.10.2021

Διαδικασία προσδιορισμού, ρύθμισης και είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.122.1/86/83263/Ζ2/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).


Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

165788/Ζ2/2020- ΦΕΚ: 5351/B/5.12.2020 όπως αντικαταστάθηκε με την  137486/Ζ2/2021- ΦΕΚ: 5028/Β/30.10.2021:Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β΄ 2271).


Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017

α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών


Φ.122.1/36047/Ζ2/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/ 4-12-2020 απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών” (Β’ 2271)» (Β’ 5351).


166485/Ζ2/2020

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλής για την είσπραξη του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί των εισοδημάτων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας σε εφαρμογή της περ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.


165788/Ζ2/2020

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β΄ 2271).

Αντικαταστάθηκε με την 137486/Ζ2/2021-ΦΕΚ: 5028/Β/30.10.2021

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)257/2014

Νόμιμη η καταβολή αποδοχών από ΑΕΙ σε πανεπιστημιακούς υποτρόφους με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ, , από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας, καθόσον οι απαιτούμενοι πόροι για την καταβολή των ανωτέρω αποδοχών, προήλθαν από μείωση των προβλεπομένων δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2014 του Πανεπιστημίου και όχι από αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτό (άρθρο 29 παρ. 6 του ν. 4009/2011, ΦΕΚ Α΄ 195).

ΝΣΚ/40/20222

Ερωτάται αν είναι νόμιμη η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, στην περίπτωση που μέλος του συμπεριλαμβάνεται μεν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών της Σχολής, ωστόσο είναι Καθηγητής σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) του εξωτερικού, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ενώ έχει συνενωθεί με άλλο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π....Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, στην περίπτωση που μέλος του συμπεριλαμβάνεται μεν στο Μητρώο εξωτερικών μελών της Σχολής, ωστόσο είναι Καθηγητής σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δεν είναι νόμιμη εξ αρχής, ανεξαρτήτως της εγγραφής του στο Μητρώο, καθόσον ο εν λόγω Καθηγητής δεν είχε κατά τον χρόνο ορισμού του, ως μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την, κατά νόμο, ιδιότητα του μέλους αλλοδαπού Α.Ε.Ι., αναγνωρισμένου ως ομοταγούς από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. πρέπει, να εισηγηθεί την επικαιροποίηση του Μητρώου των εξωτερικών μελών της Σχολής, κατά το μέρος που αφορά τον συγκεκριμένο Καθηγητή, ώστε με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν γνώμης της Κοσμητείας, να τροποποιηθεί το Μητρώο αυτό, με τη διαγραφή του ανωτέρω Καθηγητή και, ακολούθως, να προβεί σε νέα συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος ως προς τα εξωτερικά μέλη με βάση το επικαιροποιημένο Μητρώο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α`195) και της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β`225) (ομόφωνα).