Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4009/2011
ΦΕΚ: 225/Β/31.01.2017

α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.122.1/86/83263/Ζ2/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).


Φ.122.1/1137/145793/Β2/2013

Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.


Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

165788/Ζ2/2020- ΦΕΚ: 5351/B/5.12.2020 όπως αντικαταστάθηκε με την  137486/Ζ2/2021- ΦΕΚ: 5028/Β/30.10.2021:Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β΄ 2271).


166485/Ζ2/2020

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλής για την είσπραξη του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί των εισοδημάτων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας σε εφαρμογή της περ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.


ΝΣΚ/92/2015

Α.Ε.Ι. – Γ.Π.Α. – Ορισμός Διευθυντή Εργαστηρίου Τομέα – Διαδικασία.
Η Γενική Συνέλευση της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική ή το εργαστήριο, αποφαίνεται και επί του ζητήματος της αντιστοιχίας του γνωστικού αντικειμένου των υποψηφίων αναπληρωτών καθηγητών προς το σκοπό και το έργο της κλινικής ή του εργαστηρίου, εφόσον τούτο αμφισβητείται, ακολούθως προβαίνει στη συνέχιση της διαδικασίας εκλογής μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις εκλογής. Εφόσον ανακύπτει ζήτημα αμφισβήτησης του γνωστικού αντικειμένου υποψηφίου για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου Τομέα, οφείλει η Γ.Σ. του Τομέα να αποφανθεί επί του ζητήματος της αντιστοιχίας του γνωστικού αντικειμένου των υποψηφίων αναπληρωτών καθηγητών προς το αντικείμενο του Εργαστηρίου. Δεν ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης/εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Αντίθετα, εφαρμογή έχουν οι διαδικαστικές διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 46/1989 (προκήρυξη θέσης, ορισμός επιτροπής, εκλογή).


137486/Ζ2/2021

Διαδικασία προσδιορισμού, ρύθμισης και είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).


Φ.122.1/36047/Ζ2/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/ 4-12-2020 απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών” (Β’ 2271)» (Β’ 5351).


165788/Ζ2/2020

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β΄ 2271).

Αντικαταστάθηκε με την 137486/Ζ2/2021-ΦΕΚ: 5028/Β/30.10.2021

Αριθμ. 13727 οικ. Φ.109.1/2016

Διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


ΝΣΚ/83/2014

Διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Κοσμήτορα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.Ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων για θέση Πρύτανη και Κοσμήτορα, όσα υποβάλλονται στην ουσιαστική εκτίμηση του Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτά, ως προς το εύρος της (ομοφ.). Εξέλιξη εκλογικής διαδικασίας με άσκηση της αρμοδιότητας του Συμβουλίου και επί υποψηφιοτήτων υπολειπομένων του προβλεπομένου αριθμού (πλειοψ.). Δυνατότητα εκλογής Πρύτανη και Κοσμήτορα και όταν αποχωρούν πριν από τη λήξη της θητείας τους (πλειοψ.). Μη δυνατότητα διατηρήσεως της θητείας αυτής από τους αποχωρούντες, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και μη δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων για δεύτερη, συνεχόμενη, θητεία (ομοφ.).