Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4972/2022 , 3220/2004 , 78354/Ζ1/2022 , 140832/Ζ1/2017

«Εφαρμογή του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181) - Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν.3220/2004».

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1155/2004

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Κοινοποίηση : α) των διατάξεων του άρθρου 10 ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/2004) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.10 άρθρου 3 ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138A/2004) και τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 5 ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253Α/2004) για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και β) της Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29-12-2004 με την οποία καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες χορήγησής του.

ΝΣΚ/41/2019

ΣΤΑΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:Εάν σύμφωνα με την κυα 2/19525/0026/21-02-2013, οι αιτήσεις για καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 οι οποίες αφορούσαν το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 ή 2015-2016, έπρεπε να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας και, σε καταφατική περίπτωση, εντός ποιας προθεσμίας.(...)Αιτήσεις για καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 οι οποίες αφορούσαν τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 ή 2015-2016, έπρεπε να υποβληθούν εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριών πρώτων μηνών των ημερολογιακών ετών 2015 και 2016, αντιστοίχως.(...)Ενδεχόμενες απαιτήσεις για καταβολή του εν λόγω επιδόματος οι οποίες έχουν ως βάση αιτήσεις οι οποίες αφορούν στα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 ή 2015-2016 και οι οποίες κατατέθηκαν εντός των πρώτων τριών μηνών του έτους 2015 και του έτους 2016, αντιστοίχως, υπόκεινται, υπό την επιφύλαξη της συνδρομής όλων των νομίμων προϋποθέσεων, στην προβλεπόμενη στο άρθρο 140 παρ. 1 του ν. 4270/2014 πενταετή προθεσμία παραγραφής, επί της οποίας έχουν εφαρμογή και τα άρθρα 141 και 143 του ιδίου νόμου.


Ο. Δ.Ε.Ε. Α 1097101 ΕΞ 2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 139, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 και 192 του ν. 4972/2022 (Α΄181/23-9-2022)


161178 ΕΞ 2022

Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για την επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με το διακριτικό τίτλο «Eurojackpot» σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) και την περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219).


128839/Ζ1/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/ 25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Β’ 2993), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β’ 1688) όμοια.


οικ. 172388 ΕΞ 2022

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν.4601/2019 (Α.44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν.4972/2022 (Α.181). ΑΔΑ: ΨΩΖΔΗ-20Ρ


2/38837/0026/2015

Παροχή απόψεων σχετικά με τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών


ΣτΠ/2014

Επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών στους δικαιούχους, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

173977 ΕΞ 2022

Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 15 του ν. 4972/2022.


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)217/2015

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ:Μη νόμιμη η καταβολή στεγαστικού επιδόματος από Πολυτεχνείο, σε εκατόν δέκα (110) φοιτητές του Ιδρύματος, διότι μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3220/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών Κ.Υ.Α. (1104059/7953/29.12.2004 και 2/19525/0026/21.2.2013), δεν παρέχεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. της Χώρας, όπως το Πολυτεχνείο, να χορηγούν στους προπτυχιακούς φοιτητές τους στεγαστικό επίδομα, με επιβάρυνση των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, αφού η χορήγηση του επιδόματος αυτού ρυθμίζεται κατά τρόπο αποκλειστικό και ενιαίο για όλους του φοιτητές της Χώρας με τις προαναφερθείσες διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν την κάλυψη της σχετικής παροχής από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας.