Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3220/2004 , 3296/2004
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Κοινοποίηση : α) των διατάξεων του άρθρου 10 ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/2004) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.10 άρθρου 3 ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138A/2004) και τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 5 ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253Α/2004) για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και β) της Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29-12-2004 με την οποία καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες χορήγησής του.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1104060/ΠΟΛ1155/0016/2004

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.Κοινοποίηση της 1104059/2004 ΥΑ (Βλ.και 2/19525/0026/2013 ΚΥΑ


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)217/2015

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ:Μη νόμιμη η καταβολή στεγαστικού επιδόματος από Πολυτεχνείο, σε εκατόν δέκα (110) φοιτητές του Ιδρύματος, διότι μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3220/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών Κ.Υ.Α. (1104059/7953/29.12.2004 και 2/19525/0026/21.2.2013), δεν παρέχεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. της Χώρας, όπως το Πολυτεχνείο, να χορηγούν στους προπτυχιακούς φοιτητές τους στεγαστικό επίδομα, με επιβάρυνση των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, αφού η χορήγηση του επιδόματος αυτού ρυθμίζεται κατά τρόπο αποκλειστικό και ενιαίο για όλους του φοιτητές της Χώρας με τις προαναφερθείσες διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν την κάλυψη της σχετικής παροχής από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας.


138806/Ζ1/2022

«Εφαρμογή του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181) - Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν.3220/2004».


1020496/477/Α0012/2004

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.3220/2004 για την αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων (ΦΕΚ 15 τ. Α΄/28-1-2004). ΠΟΛ.: 1022/2004


ΠΟΛ 1231/2013

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004».

ΝΣΚ/41/2019

ΣΤΑΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:Εάν σύμφωνα με την κυα 2/19525/0026/21-02-2013, οι αιτήσεις για καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 οι οποίες αφορούσαν το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 ή 2015-2016, έπρεπε να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας και, σε καταφατική περίπτωση, εντός ποιας προθεσμίας.(...)Αιτήσεις για καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 οι οποίες αφορούσαν τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 ή 2015-2016, έπρεπε να υποβληθούν εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριών πρώτων μηνών των ημερολογιακών ετών 2015 και 2016, αντιστοίχως.(...)Ενδεχόμενες απαιτήσεις για καταβολή του εν λόγω επιδόματος οι οποίες έχουν ως βάση αιτήσεις οι οποίες αφορούν στα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 ή 2015-2016 και οι οποίες κατατέθηκαν εντός των πρώτων τριών μηνών του έτους 2015 και του έτους 2016, αντιστοίχως, υπόκεινται, υπό την επιφύλαξη της συνδρομής όλων των νομίμων προϋποθέσεων, στην προβλεπόμενη στο άρθρο 140 παρ. 1 του ν. 4270/2014 πενταετή προθεσμία παραγραφής, επί της οποίας έχουν εφαρμογή και τα άρθρα 141 και 143 του ιδίου νόμου.