Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1δ/Γ.Π.οικ.1474/2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ:   ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων  ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-ΔΣΛ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ1δ/Γ.Π.14009/2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ: ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντΑς του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων».(ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-ΔΣΛ)


Δ1δ/Γ.Π.οικ.1474/2019

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων.(ΑΔΑ:ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8 ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Δ1δ/Γ.Π. 13179/2020

Επανέκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος  ΑΔΑ:6Θ1Κ465ΦΥΟ-ΦΔΖ


1970/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 113278/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές και διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων» (Β’ 4973).


Δ1(δ)/ ΓΠ 80755/2020

Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει, μετά από την αξιολόγηση, από την ΕΕΑΕ, των αποτελεσμάτων μετρήσεων των ετών 2018-2020  ΑΔΑ:ΩΚΖΝ465ΦΥΟ-ΙΩΤ


30/003/000/3231/2018

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Α.1059/2022, ΦΕΚ 2365/Β/13.05.2022 (…) Άρθρο 1 Παρατείνεται έως και 31-03-2023: α)Η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 (γ) του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19- 04-2018 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/16- 12-2015 Α.Υ.Ο.(Β’ 2785)» (Β’ 1624), προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων. β)Η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 30/003/000/3231/9-08- 2018 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’ 3457) προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν, και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, ποτά ελεύθερα αλκοόλης ως και μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/44/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου … … και του Οργανισμού Ανάπτυξης … Α.Ε. (Ο.Α…. Α.Ε.), για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα βελτίωσης δικτύων ύδρευσης Δήμου … … – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Έργα βελτίωσης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης … και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός) στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου …», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.801.757,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου απαιτείται.(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/782/2019.


30/003/000/1614/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785).

ΔΕΦΚΦ Β 1090857 ΕΞ 2018.«Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 30/003/000/1614/19-04-2018 (1624 Β΄) Α.Υ.Ο. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/01 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785)».(ΑΔΑ:6ΞΩΨ46ΜΠ3Ζ-Β7Ο)

Α.1071/2020, ΦΕΚ 1213 Β/08.04.2020 (…) Άρθρο 1 1. Παρατείνεται για δύο έτη, ήτοι έως και 10-05-2022: α) Η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 (γ) του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. 30/003/0001614/ 19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/16-12-2015 3 Α.Υ.Ο.(Β΄2785)» (Β΄1624), προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων. β) Η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου 9 της υπ' αριθμ. 30/003/000/1614/ 19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 1624), προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην ως άνω απόφαση.γ) Η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 30/003/000/3231/9-08-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β΄3457), προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν, και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, ποτά ελεύθερα αλκοόλης ως και μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Α.1059/2022, ΦΕΚ 2365/Β/13.05.2022 (…) Άρθρο 1 Παρατείνεται έως και 31-03-2023: α)Η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 (γ) του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19- 04-2018 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/16- 12-2015 Α.Υ.Ο.(Β’ 2785)» (Β’ 1624), προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων. β)Η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 30/003/000/3231/9-08- 2018 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’ 3457) προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν, και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, ποτά ελεύθερα αλκοόλης ως και μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/81/2012

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα προηγουμένως έγιναν δεκτά, νομίμως οι ως άνω συμβάσεις, προέχων χαρακτήρας των οποίων είναι η παραχώρηση χρήσης των οικείων γεωτρήσεων και όχι η   προμήθεια ύδατος,  η ποσότητα του οποίου άλλωστε δεν προσδιορίζεται ούτε  κοστολογείται σε αυτές,  ανατέθηκαν χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν. 2286/1995  και της υπουργικής απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), που αφορούν  στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, καθώς και εκείνων του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 που αφορούν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής των Ο.Τ.Α. να προβαίνει στην απευθείας ανάθεση προμηθειών. Εξάλλου, νομίμως συνήφθησαν  χωρίς  την προηγούμενη  υποβολή τους στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού, πέραν του ότι οι επίμαχες συμβάσεις μίσθωσης γεωτρήσεων δεν εμπίπτουν στην έννοια των συμβάσεων προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης δημοσίου έργου ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 278 του ν.3852/2010, με συνέπεια να μην υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η  συνολική δαπάνη τους, μετά την  ορθή επανάληψη της 130/23.5.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την  318/31.10.2011 όμοια, ανέρχεται στο  ποσό των 99.200,00 ευρώ και υπολείπεται του προβλεπόμενου από το άρθρο 278 του ν. 3852/2010 ορίου ελέγχου.  Περαιτέρω, ο προβαλλόμενος με την έκθεση διαφωνίας λόγος περί μη νομιμότητας των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής  διότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της  Κ.Υ.Α. Υ2/οικ/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ   του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» (ΦΕΚ Β΄ 892), είναι απορριπτέος,  προεχόντως ως αόριστος, αφού δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη παραβίαση των διατάξεων αυτών. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, στις ως άνω συμβάσεις επισυνάπτεται πιστοποιητικό δοκιμών και ελέγχων του εργαστηριακού κέντρου ελέγχου τροφίμων και περιβάλλοντος ΕΚΕΤ. Τέλος, απορριπτέος είναι και ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι κατά τη σύναψη των  συμβάσεων αυτών δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 43504/2005 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 1784/2005), που αφορά στην  αδειοδότηση χρήσεων νερού και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Και τούτο διότι, όπως βεβαιώνεται  με το 4846/20.2.2012 έγγραφο του Δημάρχου Δυτικής ......, οι ανωτέρω γεωτρήσεις έχουν ανορυχθεί πριν το 2005 και, ως εκ τούτου, η αδειοδότησή τους δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω απόφασης αλλά σε εκείνο της   150559/2011 «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.06.2011), όμοιας,  με το άρθρο 2 της οποίας ορίζεται ότι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σε  προϋφιστάμενες της 20.12.2005, χρήσεις νερού, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, εντός δώδεκα μηνών, από την έναρξη ισχύος της,  ήτοι έως την 16.6.2012 και, ως εκ τούτου,  μέχρι το χρόνο αυτό, οι οικείες γεωτρήσεις  λειτουργούν  και εκμισθώνονται νόμιμα χωρίς άδεια. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω,  οι εντελλόμενες με τα  επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής  δαπάνες  είναι νόμιμες και θα μπορούσαν αυτά να θεωρηθούν, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2011, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκαν.


ΕλΣυν/Τμ7/203/2009

Απευθείας ανάθεση προμήθειας πόσιμου ύδατος, μέσω γεωτρήσεων, σε Τοπικό Διαμέρισμα Δήμου. Μη νόμιμη δαπάνη, καθόσον : α) δεν προηγήθηκε της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί διενέργειας απευθείας ανάθεσης, γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 23 παρ. 2 εδ.α΄ της 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών β) πραγματοποιήθηκε επιμερισμός της ανωτέρω προμήθειας, κατά παράβαση του άρθρου 3 παρ.3 περ.γ1 της 11389/1993 απόφασης γ) δεν αποδεικνύεται ότι το πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο, που προέβη στους ελέγχους του ύδατος, πληροί τις προδιαγραφές και τις παραμέτρους που θέτει η Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001, σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και δ) μη υπογραφή του πρακτικού παραλαβής ποσότητας ύδατος, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 28 παρ. 11 του «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη δεύτερη και τρίτη σκέψη της παρούσης, το Τμήμα κρίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ..., μη νομίμως προέβη στην απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας, παραβιάζοντας ουσιώδη τύπο της διαδικασίας καθ’ όσον της ως άνω απόφασης δεν προηγήθηκε γνώμη του αρμοδίου προς αξιολόγηση οργάνου, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του πόσιμου ύδατος, όπως αυτές περιγράφονται στην 163/2007 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ... και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης...(συγγνωστή πλάνη)