Δ1δ/Γ.Π.14009/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474/2019 , ΠΔΕ/ΔΔΥ/49734/429/2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ: ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντΑς του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων».(ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-ΔΣΛ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

140009/2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ:   ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων  ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-ΔΣΛ


Δ1δ/Γ.Π.οικ.1474/2019

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων.(ΑΔΑ:ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8 ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Δ1(δ)/ΓΠ οικ.44532/2023

Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β’ 3525).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:9Ρ6Α465ΦΥΟ-ΥΕ3


Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) 

Δ1(δ)/ΓΠ οικ.44532/2023:Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β’ 3525).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:9Ρ6Α465ΦΥΟ-ΥΕ3

Δ1δ/Γ.Π. οικ.43102/2023:Θέσπιση υποχρεωτικής διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης– Εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 9 της Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/15.5.2023 ΚΥΑ ΑΔΑ: 68ΝΧ465ΦΥΟ-ΨΑΟ

Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 38653/2023:Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9, 10 της υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ

Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 38651/2023:Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/15-05-2023 ΚΥΑ περί διενέργειας εκτίμησης επιπέδων διαρροής νερού ΑΔΑ:ΨΥΠΦ465ΦΥΟ-154

Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 38646/2023:Βελτίωση της πρόσβασης στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης για όλους-Εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 16 της Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/15-5-2023 ΚΥΑ

 


Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017

Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).

Δ.ΣΦ.ΦΕΚ-4595/Β/28.12.2017

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 - ΦΕΚ: 3525/Β/27.5.2023