Δ1δ/Γ.Π.14009/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474/2019 , ΠΔΕ/ΔΔΥ/49734/429/2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ: ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντΑς του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων».(ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-ΔΣΛ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

140009/2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ:   ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων  ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-ΔΣΛ


Δ1δ/Γ.Π.οικ.1474/2019

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων.(ΑΔΑ:ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8 ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/2018

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.(ΑΔΑ:6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ)


Γ1/Γ.Π.οικ28158/2016

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει (ΑΔΑ:ΩΣΟ7465ΦΥΟ-Ζ6Ε)


Δ1(δ)/ ΓΠ 80755/2020

Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει, μετά από την αξιολόγηση, από την ΕΕΑΕ, των αποτελεσμάτων μετρήσεων των ετών 2018-2020  ΑΔΑ:ΩΚΖΝ465ΦΥΟ-ΙΩΤ


ΕΣ/ΤΜ.6/1354/2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ..ζητείται η ανάκληση της 135/2017 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...από τις διατάξεις της διακήρυξης που προπαρατέθηκαν προκύπτει ανενδοιάστως ότι το περιεχόμενο της τεχνικής αυτής έκθεσης κατά το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ως προς την παραγωγή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατόπιν των φυσικών και χημικών διεργασιών, οι οποίες διενεργούνται, βάσει της διακήρυξης, στις Ε.Ε.Ν., καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το νερό μεταφέρεται αδιύλιστο από το Φράγμα ... στις εγκαταστάσεις αυτές και, κατόπιν της επεξεργασίας που υφίσταται σε αυτές, μεταφέρεται διυλισμένο στις υδατοδεξαμενές της πόλης της ... προς κατανάλωση. Συνεπώς, στην τεχνική αυτή έκθεση δεν υφίστατο υποχρέωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό να αναφερθούν γενικότερα στο σύνολο της εγκατάστασης, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνεται στην από 21.10.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών και η μη αναφορά αυτή νομίμως δε συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας ...., όπως ορθώς κρίθηκε με την 616/25.10.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας .... Εξάλλου, η ανταπόκριση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό στην υποχρέωση αποδοτικής λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της εγκατάστασης, όπως προδιαγράφεται από το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, δύναται να προκύψει από την τεχνική έκθεση που αναφέρεται στο κεφάλαιο «Πρόγραμμα συντήρησης του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού και αυτοματισμού», στόχος του οποίου, όπως ρητώς αναφέρεται στη διακήρυξη, είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, ήτοι της Ε.Ε.Ν., του Φράγματος και του Υδραγωγείου. Ενόψει της ως άνω εσφαλμένης ερμηνείας των όρων της διακήρυξης από πλευράς της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών, δεν τίθεται ζήτημα μη αιτιολογημένης απόκλισης της έχουσας την αποφασιστική αρμοδιότητα Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ..., η οποία νομίμως απέρριψε την προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας κατά το μέρος αυτό, επικυρώνοντας την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ως προς την βαθμολόγηση της παρεμβαίνουσας εταιρείας στο συγκεκριμένο κριτήριο.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και κατά παραδοχή ως βασίμων των σχετικών λόγων αυτών, η κρινόμενη αίτηση ανάκλησης και η ασκηθείσα υπέρ αυτής παρέμβαση πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη και, δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκε άλλος νόμιμος διακωλυτικός της υπογραφής λόγος, να υπογραφεί η οικεία σύμβαση.Ανακαλεί την 135/2017 πράξη του Z΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.