Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

15249οικ/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4194/2013, 4512/2018
ΦΕΚ: 1331/Β/05.04.2021

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

19775οικ/2021

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


ΔΣ110/5/2020

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο Τροποποίηση της υπ' αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β' 1390).


250/7/2023

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από Δικαστικούς Επιμελητές για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390).


239/13/2023

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.


Δ.Σ. 143/11/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 84/7/10.10.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιστροφή τελών λόγω αχρεώστητης καταβολής για συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατά τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» (Β΄ 3894).


59152/2021

Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


12225 ΕΞ 2022

Καθορισμός του ποσοστού του θετικού οικονομικού αποτελέσματος εκάστου οικονομικού έτους που αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό, ως δημόσιο έσοδο, από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και τρόπος απόδοσής του (άρθρο 32 του ν. 4512/2018).


5882 ΕΞ 2024

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 7374 ΕΞ 2021/16.3.2021 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο”» (Β’ 1059). 


39785 ΕΞ 2021

Καθορισμός ειδικότερων προσόντων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιλογή και τον διορισμό Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.


64444οικ./2022

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).