Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5036/2023

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 81 και 82 του ν. 5036 (ΦΕΚ 77/τ. Α’/28- 03-2023) σχετικά με την αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών και τη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2023- ΑΔΑ:Ω8ΞΧ46ΜΑΠΣ-ΒΣΦ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2026/2023

Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13 του Μέρους Β΄, Κεφαλαίου Α΄ «Πλαίσιο Ρύθμισης Οφειλών», του  ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α΄77) και της Α. 1047/2023 (Β΄2293) απόφασης του Τπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών. ΑΔΑ:6ΜΗΓ46ΜΠ3Ζ-ΧΩΓ


Ο.3029/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3-27, 29, 30, 32-37, 39-42, 46- 51, 53, 67, 68, 80, 92-95, 97, 98 και 106 του ν. 5036/2023 («Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας», Α΄77/29-3-2023) 


Α.1047/2023

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών για την ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4 έως και 13 του ν. 5036/2023 (Α’ 77). 


Ε.2027/2023

Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 3 του  ν.5036/2023 (Α΄77) αναφορικά με την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Α΄73) και του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α΄207). ΑΔΑ:ΨΥΝΑ46ΜΠ3Ζ-ΟΘΝ


Ο.3031/2023

«Οδηγία - κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 78 του ν.5036/2023 (Α’ 77 28-3-2023) αναφορικά με την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Ενημέρωση για το άρθρο 79 του ίδιου ως άνω νόμου και την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας.»


29575/2023

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 103 του ν. 5036/2023 (Α’ 77).


ΥΠ.ΕΣ/47963/2023

Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 “Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 - Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020” του ν. 5036/2023. 


Ε.2037/2023

Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α΄167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α΄ 77)» ΑΔΑ:ΩΝΙΔ46ΜΠ3Ζ-Σ4Ρ


Ε.2167/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α’ 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»ΑΔΑ:6ΛΟΧ46ΜΠ3Ζ-77Ρ


692972/2019

«Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών».(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2019)