Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4513/2018 , 4618/2019

«Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων»  ΑΔΑ:ΨΑΑ446ΜΑΠΣ-5Ε0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2022

Σχετικά Έγγραφα

355820/2022

Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση ΑΔΑ:ΩΧΡΜ46ΜΑΠΣ-24Ν ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2022


160679/Σ.47922/2022

Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2022 ΑΔΑ:6ΠΑΛ46ΜΑΠΣ-ΤΝ6


133260/2020

Ασφάλιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των απασχολούμενων στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης. ΑΔΑ: ΩΦ5Ξ465ΧΠΙ-45Ζ


350158/2022

«Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ». ΑΔΑ:6ΤΤΓ46ΜΑΠΣ-ΖΥ7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2022


173231/2022

Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των αθλητών/τριών σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, για τον κίνδυνο ατυχήματος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2022 ΑΔΑ:6ΦΧΕ46ΜΑΠΣ-ΧΩΒ


Ν.4618/2019

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.


ΥΠ.ΕΣ/25712/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022» (Α’63)ΑΔΑ:ΨΝΥ446ΜΤΛ6-ΧΤΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2868/202


ΕΦΚΑ/19/2017

«Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 - Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.»(ΑΔΑ:66ΧΛ465ΧΠΙ-Σ3Τ) (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017)


14645/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ2022 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ 2023-2025 ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8

65904/2022«1η Τροποποίηση της ΑΠ14645 / 11-02-2022 Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023– 2025 (ΑΔΑ 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8)» ΑΔΑ: 9ΨΛΧ46ΜΤΛΡ-9ΥΘ


208651/2020

Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2020  ΑΔΑ: 97ΟΖ46ΜΑΠΣ-9Θ1