Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 20039/2023

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: 20039/2023:Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 ΑΔΑ:Ψ8Π7Η-ΞΝΗ

Σχετικά Έγγραφα

11884/2020

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ


20039/2023

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 ΑΔΑ:Ψ8Π7Η-ΞΝΗ


18248/2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ


2/7408/ΔΠΔΣ/2020

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 ΑΔΑ: 6Κ8ΨΗ-ΕΗΑ


16232/2021

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.


ΥΠ.ΕΣ.10394/2018

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».


19913/2022

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 ΑΔΑ:9ΩΗΚΗ-ΩΞΚ


2/17256/ΔΠΔ/2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023  ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ


2/47904 /ΔΠΔΣ/2021

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 ΑΔΑ:ΩΥΛΓΗ-5ΜΓ


2/58986/ΔΠΔΣΜ/2013

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017