Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 ΑΔΑ: 6Κ8ΨΗ-ΕΗΑ

Σχετικά Έγγραφα

2/17256/ΔΠΔ/2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023  ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ


ΥΠ.ΕΣ.10394/2018

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».


2/21112/ΔΠΔΣ/2018

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.(ΑΔΑ:67ΗΑΗ-ΗΩ6).


2/16590/ΔΠΔΣΜ/2015

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 (ΑΔΑ:7ΜΓΓΗ-ΔΨ0)


ΥΠ.ΕΣ./29044/2015

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019


27154/2015

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019


2/58986/ΔΠΔΣΜ/2013

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΥΠΕΣ/16993/2012

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

18248/2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ


2/17310/ΔΠΓΚ/2015

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ετών 2016/2019 (ΑΔΑ:Ω9ΚΒΗ-Φ16)