Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4638/2019 , 4270/2014
ΦΕΚ: 674/Β/22.02.2021

Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.

66657/2021«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

66657/2021

«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι


45883/2014

Ρυθμίσεις οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ Α.Ε.

2/44087/ΔΛΓΚ/2018

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας


2/6098/ΔΕΠ/2020

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής, με τίτλο: «Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση της εξέλιξης και τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».


11793/2010

Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ως Δικαιούχου για την υλοποίηση έργων Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος για την υλοποίηση των δράσεων: 1. Μελέτη ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης, εναρμόνισης τους με ESA95 & GFS. 2. Μελέτη συστήματος Ελέγχου Δεσμεύσεων 3. Μελέτη Κατάρτισης Ενιαίου Κώδικα Εξόδων στην Δημόσια Διοίκηση 4. Τεχνική Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πλαισίου και μηχανισμών οικονομικής πληροφόρησης της Γενικής Κυβέρνησης 5. Υπηρεσίες Υποστήριξης για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Δεσμεύσεων 6. Συλλογή, Αξιολόγηση Ποιότητας και καθαρισμός δημοσιονομικών στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης. 7. Καταγραφή, έλεγχος και παρακολούθηση δεσμεύσεων και ανεξόφλητων οφειλών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης


2/16456/ΔΛΔ/2017

Χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.


2/98002/ΔΠΓΚ/2014

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προυπολογισμού φορέων Γενικής κυβέρνησης έτους 2015».

2/51290/0026/2016

Θέμα: Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΥΕΚ 1381/τ.Β’/17.5.2016).(ΑΔΑ:9637Η-ΩΛΦ)


ΥΠ.ΕΣ/21921/2016

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης


143331/2017

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2018 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α΄ του ν.3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.(Τροποποιήθηκε με την 90927/2018  - ΦΕΚ: 3874/Β/2018.)