Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4638/2019 , 4270/2014
ΦΕΚ: 674/Β/22.02.2021

Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.

Σχετικά Έγγραφα

45883/2014

Ρυθμίσεις οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ Α.Ε.

2/44087/ΔΛΓΚ/2018

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας


11793/2010

Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ως Δικαιούχου για την υλοποίηση έργων Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος για την υλοποίηση των δράσεων:  1. Μελέτη ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης, εναρμόνισης τους με ESA95 & GFS.  2. Μελέτη συστήματος Ελέγχου Δεσμεύσεων  3. Μελέτη Κατάρτισης Ενιαίου Κώδικα Εξόδων στην Δημόσια Διοίκηση  4. Τεχνική Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πλαισίου και μηχανισμών οικονομικής πληροφόρησης της Γενικής Κυβέρνησης  5. Υπηρεσίες Υποστήριξης για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Δεσμεύσεων  6. Συλλογή, Αξιολόγηση Ποιότητας και καθαρισμός δημοσιονομικών στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης.  7. Καταγραφή, έλεγχος και παρακολούθηση δεσμεύσεων και ανεξόφλητων οφειλών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  

2/16456/ΔΛΔ/2017

Χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.


ΥΠ.ΕΣ/21921/2016

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης


2/98002/ΔΠΓΚ/2014

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προυπολογισμού φορέων Γενικής κυβέρνησης έτους 2015».

2/78593/ΔΔΕ/2015

Σύσταση Ελεγκτικών Κλιμακίων έλεγχου καταγραφής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.


2/16570/0026/2016

Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.


65365/Β2/2017

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2017 πέντε (5) φορέων Γενικής Κυβέρνησης του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων.


139819/2016

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2017 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.