Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 15953/2021 , 4638/2019

«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

15953/2021

Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.

66657/2021«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι


∆Β4Γ/Γ55/6/οικ.13147/2018

«Παροχή οδηγιών σχετικά µε την κατάθεση δικαιολογητικών για αποζηµίωση υλικών περιτοναικής κάθαρσης».(ΑΔΑ:ΩΨΖΑΟΞ7Μ-ΙΝΨ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


32773/2015

Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της (ΕΛΣΤΑΤ.ΑΔΑ:ΨΨΧΕ465ΦΘΕ-ΑΧ6)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Γ36/03/247/2018

«Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης- Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες - Διαγραφή οφειλών - Κοινοποίηση διατάξεων- Υπενθύμιση οδηγιών».(ΑΔΑ:ΩΓ7Ο465ΧΠΙ-ΥΔΠ) ΕΓΚ/25/2018


IKA/Γ36/02/250/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. (ΑΔΑ:ΩΡΦ04691ΩΓ-ΡΟ3)


30380/2017

Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.(ΑΔΑ:6ΡΘΜ465ΧΘ7-ΠΗ4) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Α1841/2022

Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων –Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΑΔΑ:6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567


Ε.2069/2019

Κοινοποίηση της με αριθμό ΠΟΛ. 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.).(ΑΔΑ: ΡΨ1646ΜΠ3Ζ-ΡΜΥ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


17642/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9


Ε.2061/2022

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών». ΑΔΑ:6Ο0Α46ΜΠ3Ζ-ΜΟΖ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ