Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 15953/2021 , 4638/2019

«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι

Σχετικά Έγγραφα

15953/2021

Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.

66657/2021«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι


32773/2015

Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της (ΕΛΣΤΑΤ.ΑΔΑ:ΨΨΧΕ465ΦΘΕ-ΑΧ6)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


∆Β4Γ/Γ55/6/οικ.13147/2018

«Παροχή οδηγιών σχετικά µε την κατάθεση δικαιολογητικών για αποζηµίωση υλικών περιτοναικής κάθαρσης».(ΑΔΑ:ΩΨΖΑΟΞ7Μ-ΙΝΨ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


45883/2014

Ρυθμίσεις οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ Α.Ε.

11793/2010

Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ως Δικαιούχου για την υλοποίηση έργων Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος για την υλοποίηση των δράσεων:  1. Μελέτη ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης, εναρμόνισης τους με ESA95 & GFS.  2. Μελέτη συστήματος Ελέγχου Δεσμεύσεων  3. Μελέτη Κατάρτισης Ενιαίου Κώδικα Εξόδων στην Δημόσια Διοίκηση  4. Τεχνική Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πλαισίου και μηχανισμών οικονομικής πληροφόρησης της Γενικής Κυβέρνησης  5. Υπηρεσίες Υποστήριξης για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Δεσμεύσεων  6. Συλλογή, Αξιολόγηση Ποιότητας και καθαρισμός δημοσιονομικών στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης.  7. Καταγραφή, έλεγχος και παρακολούθηση δεσμεύσεων και ανεξόφλητων οφειλών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  

2/16456/ΔΛΔ/2017

Χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.


2/67851/ΔΠΔΣΜ/2015

Δημιουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ:ΨΛΕΩΗ-ΕΨΕ)


2/44087/ΔΛΓΚ/2018

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας


οικ. 2/10850/ΔΛΤΠ(Α)/2020

Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της χρήσης έτους 2020 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 


30380/2017

Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.(ΑΔΑ:6ΡΘΜ465ΧΘ7-ΠΗ4) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)