Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014 , 4446/2016 , 188204 ΕΞ 2022
ΦΕΚ: 6449/Β/13.11.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» και ανάθεση αρμοδιοτήτων στις ΔΥΕΕ.

Σχετικά Έγγραφα

2/53983/0026/2019

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών.

188204 ΕΞ 2022- ΦΕΚ: 6607/Β/21.12.2022:Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών


οικ.74077 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).


2/84997/0026/2019

Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


165984 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-062019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


188204 ΕΞ 2022

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών


31292/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


οικ. 139756 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).


6513/2019

Τροποποίηση της 723/16-01-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ 121Β΄), όπως ισχύει.


63802/2020

Εφαρμογή της Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών απο την 1.1.2021


3683/2016

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από την Προεδρία της Δημοκρατίας σε Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ).