Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 2735/Β/02.06.2022

Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/17587/2022

Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016


359881/2021

Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ19/2021

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.».


ΝΣΚ/34/2022

Ερωτάται αν για το έργο «Μελέτη και Κατασκευή…..» είναι επιτρεπτή, ενόψει των ρυθμίσεων του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 23 του άρθρου αυτού εκδοθείσης με αρ. 359881/2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η πρόσθετη χρηματοδότησή του με το ποσό των 97.361,68 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του εν λόγω έργου, λαμβανομένου υπόψη ότι το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε στις 4.2.2021 και περαιώθηκε στις 17.5.2021.(...)Ερωτάται αν για το έργο «Μελέτη και Κατασκευή…..» είναι επιτρεπτή, ενόψει των ρυθμίσεων του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 23 του άρθρου αυτού εκδοθείσης με αρ. 359881/2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η πρόσθετη χρηματοδότησή του με το ποσό των 97.361,68 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του εν λόγω έργου, λαμβανομένου υπόψη ότι το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε στις 4.2.2021 και περαιώθηκε στις 17.5.2021.


Δ11γ/914/2007

«Καθορισμός κωδικών αναθεώρησης συμβατικών τιμών δημοσίων έργων»-Εγκ.32


Π.Δ.71/2019

Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 


ΔΝΣ/854/ΦΝ 466/2018

Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I) ΑΔΑ:6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2018


οικ.16307/2020

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων του ν. 4412/2016 και προσαρμογή διατάξεων αυτού


ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ/466/2017

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


ΥΠ.ΕΣ/40778/2018

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.4412/2016.