Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 4635/2019 , 3852/2010 , 4623/2019 , 63900/2019

Σχετικά με τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. ΑΔΑ: ΨΗ95ΟΡ1Γ-Κ98

Σχετικά Έγγραφα

63900/2019

Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ΑΔΑ: ΨΔ0Ω465ΧΠΙ-ΝΗΒ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 102/2019


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/105/οικ.2091/2020

Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 6ΓΑΨ46ΜΤΛ6-ΘΝΓ


18967/2016

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού


5236/2007

Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.-ΕΓΚ8


ΥΠΕΣ/48558/2009

«Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών».(Καταργήθηκε με την ΥΠ.ΕΣ/8920/2019 εγκύκλιο)


11344/2019

Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.(ΑΔΑ:ΩΥΤΦ465ΧΘ7-Γ7Ζ)


ΕΣΣΕ/ΟΤΑ/2009

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.   Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.   Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.  

2/23151/0004/2009

α) Τροποποίηση διατάξεων του Υ.Κ. σχετικά με δικαίωμα αναρρωτικής άδειας, β) επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού).

2/21096/2010

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

ΕλΣυν/ΟΤΑ/2010-2011

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α΄βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011