Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

5236/2007

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5236/2007

Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.-ΕΓΚ8


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

42188/2018

Καθορισμός αποζημιώσεων πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων α) ιδρυμάτων β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γ) συνδέσμων και δ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.


2/19657/0022/2009

Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α..


20585/2007

Καθορισμός εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.


ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εξόδων παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου


ΠΔ 480/1985

Περί εκκαθαρίσεως αρχείων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσης και των Ιδρυμάτων ,νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Συνδέσμων αυτών


2/7105/0022/2007

Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων».


2/16232/0022/2005

Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.


2/4548/002/2006

Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.


ΥΠΕΣ/5021/2007

Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού των συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου.ΕΓΚ.6/2007


2/3849/0022/2008

Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΟΤΑ, που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των ΟΤΑ.