ΕΑΑΔΗΣΥ/1722/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: COM(2015) 454 , ΕΑΑΔΗΣΥ/29/2020

«Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19». ΑΔΑ: ΨΡΗΟΟΞΤΒ-ΓΦΟ

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/1867/2020

Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19- Νεότερες Διευκρινίσεις  ΑΔΑ:9ΗΤΜΟΞΤΒ-ΜΛΔ


2242.10/21372/2020/2020

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.


Δ1α/Γ.Π οικ 20036/2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 


οικ.12549/4426/2020

Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


12997/231/2020

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 


216061/2020

Τρόπος λειτουργίας Υπηρεσιών και προσδιορισμός του αριθμού των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής που πρέπει να παρίστανται στις Υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» ΑΔΑ:ΩΥΡΔ7Λ7-ΦΜΣ


ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020

Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


20522/291/2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας Δημοσίων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  ΑΔΑ:6Λ224653ΠΩ-2ΡΞ


Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030/2020

Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.


20797/2020

Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/ 22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986).