Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

17513/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:ΨΗΥΡ465ΧΘΨ-ΤΗΟ) 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/3/οικ.33944/2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΔΑ:9053465ΧΘΨ-2ΒΕ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ/ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α’- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ:Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100/2019

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4590/2019 (Α` 17) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.


ΥΠΕΣ/26103/2009

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2009


76643/ Γ1/2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΤΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (ΑΔΑ:ΨΝΙΜ4653ΠΣ-66Μ)


Ε.2123/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΊΟ 2021 ΑΔΑ:ΨΔΛΡ46ΜΠ3Ζ-8Κ1


Ε.2139/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2021 ΑΔΑ:94Γ846ΜΠ3Ζ-5ΒΖ


9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2011

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/ 26.11.2010) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.

70062/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:6ΣΑΥ46ΨΧΞΧ-4ΑΕ)


5165/2019

Προθεσμίες και στάδια διενέργειας της αξιολόγησης στον ΕΟΤ για το έτος 2018.(ΑΔΑ:61ΨΣ469ΗΙΖ-ΓΔΨ)