Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4829/2021
ΦΕΚ: 6427/Β/09.11.2023

Προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, του ειδικότερου περιεχομένου του ηλεκτρονικού βιβλίου και του καταλόγου της καταγραφής και δημοσιοποίησης των δώρων, της διαδικασίας και των λεπτομερειών καταγραφής και δημοσιοποίησης των δώρων καθώς και των ειδικότερων προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων που τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

Σχετικά Έγγραφα

ΓΓΑΔΔΤ 271/7073/2022

Καθορισμός των θεσμικών φορέων της περ. β’ του άρθρου 3, καθώς και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του άρθρου 5 του ν. 4829/2021 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


ΓΓΑΔΔΤ 298/8056/2022

Καθορισμός και εξειδίκευση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


196/5471/2022

Προσδιορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας, σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της Κοινωνίας των πολιτών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021 (Α΄166).


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /865/οικ.18073/2021

Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) – Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α΄ 166) ΑΔΑ: Ω58Ο46ΜΤΛ6-63Γ


ΓΓΑΔΔΤ 246/6415/2022

Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Εκπροσώπων Συμφερόντων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


ΓΓΑΔΔΤ 208/5827/2022

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


1013/2022

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α’ ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166).


ΝΣΚ/41/2023

Ερωτάται εάν: α) οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 (Α΄26) κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 10 του ν. 4829/2021 (Α΄166) και β) οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 καταλαμβάνουν ή όχι την περίπτωση του M.K. υπαλλήλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της διάταξης αυτής.(...)α) Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 10 περ. γ΄ του ν. 4829/2021, είναι απολύτως ειδικές και ταυτοχρόνως μεταγενέστερες χρονικά από εκείνες του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 και ως τέτοιες κατισχύουν των τελευταίων, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της μεθοδολογίας του δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες ο νεότερος και ειδικότερος κανόνας δικαίου υπερισχύει του προγενέστερου και γενικότερου κανόνα δικαίου (κατά πλειοψηφία). β) Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, δεν καταλαμβάνουν την υπό εξέταση ανανέωση απόσπασης του εν λόγω υπαλλήλου, ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τις 25.4.2019, αλλά αυτή καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 10 περ. γ΄ του ν. 4829/2021, καθότι κατά το χρόνο λήξης της απόσπασής του (25.4.2022) είχε ήδη τεθεί σε ισχύ ο ως άνω κατισχύων νόμος (κατά πλειοψηφία)


ΠΟΛ 1158/2017

Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011.


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/920/οικ.24035/2021

Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 και άλλες διατάξεις. ΑΔΑ:ΨΥ4Χ46ΜΤΛ6-ΨΛ5