ΓΓΑΔΔΤ 298/8056/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4829/2021 , 4622/2019 , 4727/2020
ΦΕΚ: 2604/Β/26.05.2022

Καθορισμός και εξειδίκευση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

Σχετικά Έγγραφα

ΓΓΑΔΔΤ 246/6415/2022

Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Εκπροσώπων Συμφερόντων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


ΓΓΑΔΔΤ 271/7073/2022

Καθορισμός των θεσμικών φορέων της περ. β’ του άρθρου 3, καθώς και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του άρθρου 5 του ν. 4829/2021 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


196/5471/2022

Προσδιορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας, σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της Κοινωνίας των πολιτών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021 (Α΄166).


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /865/οικ.18073/2021

Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) – Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α΄ 166) ΑΔΑ: Ω58Ο46ΜΤΛ6-63Γ


ΓΓΑΔΔΤ 208/5827/2022

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


1013/2022

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α’ ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166).


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/920/οικ.24035/2021

Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 και άλλες διατάξεις. ΑΔΑ:ΨΥ4Χ46ΜΤΛ6-ΨΛ5


95989/2021

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 ΑΔΑ:6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22


ΥΠ.ΕΣ/3991/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021


ΥΠ.ΕΣ/4665/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 4-2-2022 για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021