Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΠΝΠ/55/2020

Ματαίωση παρελάσεων. ΑΔΑ: 6ΛΤΨ46ΜΤΛ6-ΣΤ5

Σχετικά Έγγραφα

21656/1115/2020

Συμπληρωματικά μέτρα για τη μεταφορά επιβατών για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊού).  ΑΔΑ:9ΚΡ9465ΧΘΞ-ΔΟ4


12783 /Γ1. 4494/2020

Σχεδιασμός εργασιών έκτακτης ανάγκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε. για την παροχή εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία. ΑΔΑ: Ω3ΥΧ46ΜΤΛΚ-2ΔΡ


18318/2020

Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ


οικ. Α 19597/1031/2020

Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός). ΑΔΑ: ΨΔΓΩ465ΧΘΞ-1ΜΨ


ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ματαίωση διαγωνισμού-Ανάθεση στον μοναδικό προσφέροντα


Δ1γ/Γ.Π/οικ.19955/2020

Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Αρτοποιείων και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ΑΔΑ:ΨΟΕ3465ΦΥΟ-Φ31


68084/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του ΑΔΑ:Ρ98Φ465ΧΠΙ-7ΓΚ


1063/2020

Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ : 1062/2020 ΦΕΚ: 1043/Β/26.03.2020 .Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.(ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ )


Π1/361/2008

«Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμών – επανάληψη – ματαίωση – υπαγωγή στις κείμενες διατάξεις».

ΝΣΚ/137/2012

Ματαίωση ή μη διαγωνισμού προμήθειας του Δημοσίου μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας – Προϋποθέσεις.