Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

1918/276882/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1564/1985, 530/57378/2022
ΦΕΚ: 5023/Β/26.09.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 530/57378/16.03.2022 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)» (Β’ 1196).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ 2425/328508/2023- ΦΕΚ: 6214/Β/27.10.2023

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2425/328508/2023

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)


530/57378/2022

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)

Τροποποιείται με την 1918/276882/2022 ΦΕΚ: 5023/Β/26.09.2022

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η  1918/276882/2022 ΦΕΚ: 5023/Β/26.09.2022 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ 2425/328508/2023- ΦΕΚ: 6214/Β/27.10.2023


1847/60594/2016

Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου».


396943/1992

Εγγραφή ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.

Καταργείται με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 530/57378/2022, ΦΕΚ: 1196/B/16.03.2022


Αριθ. 236958/2003

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών Καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.


361896/1987

Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) 

1649/89081/2018- ΦΕΚ: 2816/Β/2018 άρθρο 6 παρ. 1:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται: α) η αριθμ. 361896/02-10-1987 απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.)» (Β’ 566).


2690/162757/2018

Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 1649/89081/22.06.2018 υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕ L 71, 10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις» (Β΄ 2816)”. ΑΔΑ: 6ΡΞΣ4653ΠΓ-1ΨΞ