Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1564/1985 , 530/57378/2022
ΦΕΚ: 5023/Β/26.09.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 530/57378/16.03.2022 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)» (Β’ 1196).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

530/57378/2022

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)

Τροποποιείται με την 1918/276882/2022 ΦΕΚ: 5023/Β/26.09.2022


396943/1992

Εγγραφή ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.

Καταργείται με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 530/57378/2022, ΦΕΚ: 1196/B/16.03.2022


1847/60594/2016

Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου».


361896/1987

Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) 

1649/89081/2018- ΦΕΚ: 2816/Β/2018 άρθρο 6 παρ. 1:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται: α) η αριθμ. 361896/02-10-1987 απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.)» (Β’ 566).


Αριθ. 236958/2003

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών Καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.


1649/89081/2018

Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕ L 71, 10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις.


2690/162757/2018

Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 1649/89081/22.06.2018 υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕ L 71, 10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις» (Β΄ 2816)”. ΑΔΑ: 6ΡΞΣ4653ΠΓ-1ΨΞ 


943/97828/2021

Έλεγχος ταυτότητας ποικιλιών αμπέλου


329584/1996

Εγγραφή ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών και υποκειμένων φυτικών ειδών καρποφόρων δέντρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων.


3967/41140/2012

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 436/2009 της Επιτροπής, σχετικά με τη χορήγηση των νέων δικαιωμάτων φύτευσης για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, και την καταχώρισή τους στο αμπελουργικό Μητρώο.

2128/83966/2017 2725/Β/3.8.2017άρθρο 9 παρ. 1:1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 3967/41140/2-4-2012 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1080).