Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4623/2019 , 4727/2020 , 4670/2020 , 4387/2016
ΦΕΚ: 2565/Β/24.05.2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κλίμακα - Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος» στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την επιλογή δικαιούχων του προγράμματος κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 2022.

Σχετικά Έγγραφα

7972 ΕΞ 2021

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Μεταναστών» από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και «Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος» από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης / e-ΕΦΚΑ.


19304 ΕΞ 2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στην ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνάς ΑΕ» (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


54397/Δ1/16087/2020

Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).


88278/2021

Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).


26240 ΕΞ 2021

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).


οικ. 49876/14967/2020

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.


13909/2021

Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 


32252 ΕΞ 2021

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).


17494/2021

Καθορισμός διαδικασιών συγκέντρωσης ελέγχου και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που αφορούν το διαθέσιμο ασφαλιστικό χρόνο όλων των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ.


109517/2021

Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).