2/123680/ΔΛΓΚ/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 2953/Β/10.06.2022

Λογιστική Πολιτική για τις «Μισθώσεις».

Σχετικά Έγγραφα

2/30886/ΔΛΓΚ/2020

Λογιστική Πολιτική για την Πρώτη Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.


2/1721/ΔΕΠ/2020

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών Επιτροπής, με τίτλο: «Συντονιστική Επιτροπή για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση».


Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ1077472ΕΞ2015/2015

Λογιστική Τακτοποίηση ποσού 221.212,05 ευρώ.


2/71746/ΔΛΓΚ/2018

Λογιστική τακτοποίηση χρονιζόντων εξ απογραφής υπολοίπων σε λογαριασμούς της δημόσιας ληψοδοσίας.


οικ. 2/120162/ΔΛΤΠ/2022

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης και λογιστική παρακολούθηση.


ΥΠ.ΕΣ/64967/2020

Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική.


5930/1997

Ερμηνευτική εγκύκλιος του π . δ . 242/1996-Kαθορισμός προϋποθέσεων ,διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τις εκμισθώσεις ,μισθώσεις , εκποιήσεις , αγορές , δωρεές κλπ των ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων .


Ν 3130/2003

Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.


1151184/2015

Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας(ΑΔΑ:7ΖΔ4Η-85Ι )


ΔΤΥ Ε 1071902/782/ΕΞ2013

Θέμα : Κοινοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν στις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου.