2/15376/ΔΛΓΚ/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2/4904/ΔΛΓΚ/2020

Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την ενταλματοποίηση δαπανών με παραπάνω του ενός Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ) ανά ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps), στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ). ΑΔΑ: ΨΖΚΗΗ-ΓΥΧ

Σχετικά Έγγραφα

2/74193/ΔΠΓΚ/2019

Προπαρασκευή για την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων των δαπανών ΠΔΕ 2019


2/77721/0026/2012

ΘΕΜΑ: « Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων»

2/2345/0026/2013

ΘΕΜΑ: « Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων»

2/105390/0026/2014

ΘΕΜΑ: « Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων»

2/97537/0026/2015

Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων
επενδύσεων  (ΑΔΑ:7ΟΜΙΗ-ΨΗΝ)

2/88314/0026/2011

ΘΕΜΑ: « Τροποποιήσεις ν. 2362/95 - έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων».

2/4904/ΔΛΓΚ/2020

Έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 – Παροχή οδηγιών. ΑΔΑ:6Ρ28Η-2ΜΒ


2/23141/0026/2018

ΘΕΜΑ  :  « Παροχή απόψεων». (Σχετικά με την έκδοση των συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου οικ. έτους 2017)


2/29109/0004/2018

Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών.

119484ΕΞ 2019- ΦΕΚ: 3945/Β/25.10.2019:Ανακαλούμε την 2/29109/0004/05.04.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών», λόγω της τεχνικής δυνατότητας άσκησης των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων στην ανακαλούμενη απόφαση, απευθείας από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων.  


591/63346/2013

Καθορισμός των όρων, των δικαιολογητικών και των διαδικασιών πληρωμής και ελέγχου της χρηματοδότησης της ΚτΠ ΑΕ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» στο πλαίσιο της από 2-3-2012 Προγραμματικής Συμφωνίας.