Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

Έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 – Παροχή οδηγιών. ΑΔΑ:6Ρ28Η-2ΜΒ

Σχετικά Έγγραφα

2/23141/0026/2018

ΘΕΜΑ  :  « Παροχή απόψεων». (Σχετικά με την έκδοση των συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου οικ. έτους 2017)


2/2345/0026/2013

ΘΕΜΑ: « Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων»

2/105390/0026/2014

ΘΕΜΑ: « Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων»

2/77721/0026/2012

ΘΕΜΑ: « Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων»

2/97537/0026/2015

Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων
επενδύσεων  (ΑΔΑ:7ΟΜΙΗ-ΨΗΝ)

2/88314/0026/2011

ΘΕΜΑ: « Τροποποιήσεις ν. 2362/95 - έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων».

2/34992/0026/2013

ΘΕΜΑ:" Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων"


140248/2018

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.


14162/2019

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 στις Περιφέρειες.


ΥΑ 188266/1957

Περί άρμοδιότητος του Υπολόγου Συμψηφισμών διά την εξόφλησιν χρηματικών ενταλμάτων εκδιδομένων εις βάρος του ειδικού  προϋπολογισμού Δημοσίων  'Επενδύσεων.