2/17012/ΔΠΓΚ/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4682/2020

Διακριτή παρακολούθηση δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19»ΑΔΑ:9ΨΤΚΗ-7ΒΘ

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/24943/2020

Διακριτή παρακολούθηση δαπανών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.


Α3/23659/2693/2020

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και λοιπές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του COVID-19ΑΔΑ: 9Ω3Ψ465ΧΘΞ-ΟΣΑ  


Α3/οικ. 26013/2872/2020

Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19 ΑΔΑ:99Γ8465ΧΘΞ-ΦΒ5


Α3/οικ. 25449/2819/2020

Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19 ΑΔΑ:6ΕΚ3465ΧΘΞ-623


Α 28720/1522/2020

Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός). ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 6Δ13465ΧΘΞ-0ΥΥ


ΥΠ.ΕΣ/19238/2020

Α. Πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Παροχή στοιχείων Β. Παρακολούθηση στελέχωσης υπηρεσιών κατά την έκτακτη περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης λόγω COVID 19


2/77745/0004/2012

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση της ορθής τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των αρμοδίων Δ/νσεων του Γ.Λ. Κράτους.

140312/2018

Έγκριση προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 των τριών (3) φορέων της Γενικής Κυβέρνησης εκτός κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.


139819/2016

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2017 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.


136173/ΔΠΕΦ 566/2015

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2016 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.