2/183176/ΔΠΓΚ/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Κατανομή πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού 2023 σε αναλυτικό επίπεδο ΑΔΑ: 6Κ5ΨΗ-ΞΩΟ

Σχετικά Έγγραφα

2/77556/ΔΠΓΚ/2020

Κατανομή πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 σε αναλυτικό επίπεδο» ΑΔΑ:6ΤΥΛΗ-0Ι0


2/88067/ΔΠΓΚ/2018

Κατανομή πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 σε αναλυτικό επίπεδο". ΑΔΑ: 6ΗΩΣΗ-0Ν2


2/114443/ΔΠΓΚ/2021

«Κατανομή πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 σε αναλυτικό επίπεδο» ΑΔΑ:ΩΥΥ3Η-ΤΒΝ


2/91340/ΔΠΓΚ/2016

Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΑΔΑ: 7Θ23Η-Ε2Ο)


2/87798/ΔΠΓΚ/2017

«Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων».(ΑΔΑ:Ψ8ΑΔΗ-ΖΒΠ)


2/88591/ΔΠΓΚ/2016

Τροποποίηση της αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/ 22-12-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο».


οίκ.2/86777/ΔΠΓΚ/2017

Τροποποίηση της αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο».


2/72624/0020/2010

Διαδικασία κατανομής πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο.

(Οι υπ’ αριθμ. 2/72624/0020/1.11.2010 (Β΄ 1790) και 2/72629/0020/1.11.2010 (Β΄ 1790) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών και η αρ. 2/1897/0020/4.1.2012 (Β΄ 44) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2016 με την  ΠΥΣ/51 της 30−12−2015,ΦΕΚ-183/Α/30.12.2015)


2/81691/ΔΠΓΚ/2015

Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού − Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο.

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/122106//ΔΠΓΚ/2021

Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3