Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/27882/0022/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4024/2011
ΦΕΚ: 188/2013
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3446/2006 ( ΦΕΚ Α' 49)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

59057/4754/2015

Παράταση της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 18Α του ν. 3446/2006 (Α΄49) όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.8. «Ρύθμιση του ν. 3446/2006 (Α’ 49)» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) (ΑΔΑ:Ρ4ΘΙ465ΦΘΘ-ΨΗΡ )


79914/2023

Αποστολή στοιχείων οδικών τεχνικών ελέγχων – επιθεωρήσεων επαγγελματικών οχημάτων της διετίας 2021–2022, από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε), του άρθρου 1, του ν. 3446/2006 (Α΄ 49). ΑΔΑ:ΨΟ6Ι465ΧΘΞ-ΧΣΟ


Α11/38680/4372/2011

Θέμα: Έλεγχοι νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών - Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49) - Ταχυμεταφορές (courier) - Χαρακτηριστικά του ταχυδρομικού αντικειμένου

61818/2021

Αποστολή στοιχείων οδικών τεχνικών ελέγχων – επιθεωρήσεων επαγγελματικών οχημάτων της διετίας 2019 – 2020, από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε), του άρθρου 1, του ν. 3446/2006 (Α΄ 49). ΑΔΑ: ΡΔ39465ΧΘΞ-ΡΚ5


Ε.2212/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΑΔΑ:Ψ6ΝΞ46ΜΠ3Ζ-Σ99


ΔΒ3Β/οικ.954/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Υ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΔΑ: ΨΚΤΜΟΞ7Μ-Ω7Τ


Ε.2087/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 69/2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ ν.3205/2003, ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΔΑ: 9Ω4Π46ΜΠ3Ζ-ΚΑΓ

Ε.2226/2021ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΣΚ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΔΑ:94ΝΠ46ΜΠ3Ζ-ΓΡΗ


ΠΟΛ.1117/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 (ΠΑΡ. 1-7) ΤΟΥ ν.3842/2010, ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ ν.4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013.(ΑΔΑ:7ΑΖ346ΜΠ3Ζ-ΛΘΛ)


Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280/2015

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ


ΠΥΣ 6/2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 38/12 ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3864/2010 (Α119) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. 8 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ1 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν. 4093/12 (222 Α') (Α223)