Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/41321/0022/2004

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1302/1982

Άδειες κύησης και λοχείας προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/70341/0022/2006

ΘΕΜΑ : Άδειες κύησης και λοχείας προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου


ΔΙΠΙΔΔ/22251/2006

Άδεια Κυήσεως και Λοχείας για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.


ΕΣ/Τ1/309/2006

Για την κατάταξη υπαλλήλων Δήμων με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου σε οργανικές θέσεις ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης αυτών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που συστήθηκαν ή εποπτεύονται από τους παραπάνω Δήμους.


ΝΣΚ/112/2019

Ο χρόνος της άδειας κύησης και λοχείας των ειδικευόμενων ιατρών- μητέρων ως χρόνος υπηρεσίας για τη μισθολογική τους εξέλιξη.Ο χρόνος της άδειας κύησης και λοχείας των ειδικευόμενων ιατρών- μητέρων λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη μισθολογική τους εξέλιξη (ομόφ.).


IKA/Σ40/34/2012

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων ανεργίας- ασθένειας, κύησης & λοχείας και αναπηρίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 4

2/83108/0026/2012

ΘΕΜΑ : <<Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου>>.

ΕΣ/Τ1/114/2006

Πρόσληψη από ΑΕΙ διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση διδακτικού, ερευνητικού και εξεταστικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πδ 407/1980. ΔΕν είναι νόμιμη η ανανέωση ή παράταση των ως άνω συμβάσεων, όταν ο συνολικός χρόνος πρόσληψης των ανωτέρω, λαμβανομένης υπόψη και της κατά το παρελθόν απασχόλησής τους με όμοια σύμβαση, υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό διάστημα των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών.


ΥΠΕΣ/18349/2011

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα


100548/ΓΔ5/2021

Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.


ΕΣ/Τ1/92/2006

Προσλήψεις από Νοσοκομείο με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνη) δύο Αδελφών Νοσοκόμων, κατ΄επίκληση των διατάξεων του ν. 2190/94. Μη νόμιμες, διότι έγιναν χωρίς να προηγηθεί η έγκριση της σχετικής απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (Συγγνωστή πλάνη).