Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/4548/002/2006

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010
ΦΕΚ: 308/Β/15.03.2006

Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/7105/0022/2007

Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων».


2/16232/0022/2005

Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.


2/19657/0022/2009

Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α..


2/3849/0022/2008

Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΟΤΑ, που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των ΟΤΑ.


2/24998/0022/2010

Ορια ωρών υπερωριακής, νυκτερινής ή Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών απασχόλησης απεσπασμένων στα Γραφεία  Βουλευτών. Όρια υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του  Δημοτικού συμβουλίου, τα οποία καθορίστηκαν με την αριθμ. 2/19657/0022/28-5-2009 Κ.Υ.Α., καθώς και τα όρια υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων που εκτελούν καθήκοντα Ληξιάρχου των Δήμων και Κοινοτήτων κλπ

22713/2007

Καθορισμός εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων.


5236/2007

Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.-ΕΓΚ8


ΥΠΕΣ/11543/2013

Αριθμός Εγκυκλίου:3 ΘΕΜΑ: Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.(Βλέπε το αριθμ.30106/2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ)

42188/2018

Καθορισμός αποζημιώσεων πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων α) ιδρυμάτων β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γ) συνδέσμων και δ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.


Ν.541/1977

Περί ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών τινων θεμάτων υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των παρ' αυτοίς Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Κοινοτήτων, και Κλάδου Συντάξεως Κοινοτικών Υπαλλήλων.