Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/46221/0026/2014

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 136/2011, 2362/1995

ΘΕΜΑ: « Αναπροσαρμογή κατώτατου ύψους ελεγχόμενων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.)».


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.136/2011

Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.


2/4170/0026/2012

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο


2/87767/0026/2013

«Αποστολή δικαιολογητικών Χρηματικών Ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.)».


Αριθ. Πρωτ οικ. 2/90725/0026/2018

ΘΕΜΑ: «Προληπτικός έλεγχος δαπανών ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο»


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/23/2018

Καταβολή μισθοδοσίας-Προληπτικός έλεγχος ΕΣ.(..) Ως αιτιολογία της άρνησής της, η αναπληρώτρια Επίτροπος προέβαλε ότι, εφόσον δεν πρόκειται για τα πρώτα χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας των ανωτέρω φερόμενων ως δικαιούχων, δεν υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2β του π.δ/τος 136/2011 «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 267), στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη (1) της παρούσας, η αμφισβήτηση ως προς την άσκηση ή μη του προληπτικού ελέγχου δεν αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας, κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 1 του ως άνω Κώδικα (βλ. ν. 4129/2013), για την άρση της οποίας και μόνον έχει αρμοδιότητα το Κλιμάκιο, καθόσον δεν πλήττει ευθέως τη νομιμότητα ή την κανονικότητα της εντελλόμενης με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνης και, ως εκ τούτου, η κρινόμενη έκθεση διαφωνίας είναι απαράδεκτη.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/117/2019

Καταβολή αποζημίσης εφημεριών...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το 1291, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που αφορούσε στην πρώτη μισθοδοσία των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων ιατρών, μετά την τελευταία παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας τους, δυνάμει του άρθρου 95 παρ. 1 του ν. 4486/2017, ελέγχθηκε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, στη συνέχεια, θεωρήθηκε και εξοφλήθηκε, β) η πράξη αυτή θεώρησης δεν έχει ανακληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του κυρωθέντος, με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α 52), Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, γ) δεν μεσολάβησε κάποια απόφαση αρμοδίου οργάνου, που ανακαλεί ή ακυρώνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας των ανωτέρω φερόμενων ως δικαιούχων ιατρών και δ) με την υπό κρίση έκθεση διαφωνίας επιδιώκεται, εξ αφορμής του ελέγχου των εφημεριών των ως άνω επικουρικών ιατρών, η αμφισβήτηση της νομιμότητας της έννομης σχέσης απασχόλησής τους στο Νοσοκομείο, βάσει της οποίας παρείχαν τις εφημερίες, με την προβολή λόγων διαφωνίας που αφορούν, πλην άλλων, στη νομιμότητα της παραταθείσας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εκάστου, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης εφημεριών δεν μπορεί, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, να οδηγήσει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο προηγούμενων υπηρεσιακών μεταβολών (παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας), δημιουργικών δαπανών, οι οποίες, ήδη διήλθαν τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κρίθηκαν νόμιμες. Ως εκ τούτου, ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου προβάλλεται απαραδέκτως.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος διαφωνίας, με τον οποίο αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα των εντελλόμενων με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκαν.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/53/2019

Καταβολή αποδοχών:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορούσε στην πρώτη μισθοδοσία των φερόμενων ως δικαιούχων ελέγχθηκε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, αφού κρίθηκε ότι η σχετική δαπάνη ήταν νόμιμη, αυτό θεωρήθηκε και εξοφλήθηκε, β) η πράξη αυτή θεώρησης δεν έχει ανακληθεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, γ) δεν μεσολάβησε κάποια απόφαση αρμοδίου οργάνου, που να ανακαλεί ή ακυρώνει την πρόσληψη των φερόμενων στα ελεγχόμενα χρηματικά ένταλμα ως δικαιούχων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι υπό κρίση δαπάνες δεν δύνανται πλέον να υπαχθούν στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δοθέντος ότι κατά τον έλεγχο του ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορούσε στην πρώτη μισθοδοσία των εργαζομένων κρίθηκε ήδη η νομιμότητα της γενεσιουργού των δαπανών πράξης, η οποία εν προκειμένω είναι η πρόσληψή τους στο Δήμο. Συνεπώς, τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται εκ της αυτής αιτίας και αφορούν στις επόμενες της πρώτης μισθοδοσίες των εν λόγω εργαζομένων υπάγονται πλέον αποκλειστικά και μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του οποίου και μόνο θα κριθεί η βασιμότητα των προβαλλόμενων στο 18/4.12.2017 Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων ισχυρισμών. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες απαραδέκτως υποβάλλονται ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου για την άσκηση προληπτικού ελέγχου νομιμότητας.


ΕΣ/ΤΜ.1/1/2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:Αίτηση ανάκλησης της 65/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα(..)Με δεδομένα τα ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 78955) στις 12.12.2017, ημέρα Τρίτη, έχει σε κάθε περίπτωση ασκηθεί καθ’ υπέρβαση της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 32 παρ. 6 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, και, για το λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, πρέπει να απορριφθεί ως  εκπρόθεσμη.  Απορρίπτει την αίτηση.


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)/12/2016

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε.:Δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο καταβολή ποσού  από ν.π.δ.δ. σε ανάδοχο - κατόπιν δικαστικής απόφασης -γονέα ανηλίκου,  ως οικονομική ενίσχυση, διότι δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των 10.000 ευρώ, (1 παρ. 1.α.ii του π.δ. 136/2011) και δεν αποτελεί μισθό, ούτε πρόσθετη αμοιβή.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/61/2019

Αποδοχές τακτικών εφημεριών:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορούσε στην πρώτη μισθοδοσία των φερόμενων ως δικαιούχων επικουρικών ιατρών, μετά την τελευταία παράταση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας τους, δυνάμει του άρθρου 95 παρ. 1 α του ν. 4486/2017, ελέγχθηκε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρήθηκε και εξοφλήθηκε, β) η πράξη αυτή θεώρησης δεν έχει ανακληθεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, γ) δεν μεσολάβησε κάποια απόφαση αρμοδίου οργάνου, που να ανακαλεί ή ακυρώνει την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας των φερόμενων στο ένταλμα ως δικαιούχων και δ) με την υπό κρίση έκθεση διαφωνίας, εξ αφορμής του ελέγχου των εφημεριών μηνός Αυγούστου 2018 των ως άνω επικουρικών ιατρών, αμφισβητείται η νομιμότητα της έννομης σχέσης απασχόλησης αυτών στο Νοσοκομείο, βάσει της οποίας πραγματοποίησαν τις εφημερίες, με την προβολή σχετικού λόγου διαφωνίας, το παρόν Κλιμάκιο κρίνει ότι ο έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης εφημεριών δεν μπορεί, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, να οδηγήσει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο προηγούμενων υπηρεσιακών μεταβολών (παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας), δημιουργικών άλλων δαπανών, οι οποίες ήδη διήλθαν τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, ως εκ της θεώρησης του αντίστοιχου πρώτου χρηματικού εντάλματος, κρίθηκαν νόμιμες. Επομένως, ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, μη προβαλλομένου δε άλλου λόγου, με τον οποίο να αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της δαπάνης αποζημίωσης των εφημεριών καθεαυτήν, το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018 τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.