2/48219/ΔΠΓΚ/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΔΑ:Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3

Σχετικά Έγγραφα

2/5236/ΔΠΓΚ/2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2020 ΑΔΑ: Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ


2/98348/2013

ΘΕΜΑ : <<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013>>

2/30551/ΔΠΓΚ/2020

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΔΑ:90Δ8Η-4ΨΦ


2/55663/2018

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.(ΑΔΑ:Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ)


2/55677/ΔΠΓΚ/2019

"ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020".(ΑΔΑ:Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ)


2/52435/ΔΠΓΚ/2017

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:97ΘΣΗ-ΕΟΨ)


2/53593/ΔΠΓΚ/2013

Θ Ε Μ Α : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

2/44483/ΔΠΓΚ/2014

Θ Ε Μ Α :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΔΑ: ΒΙΥΗΗ-Ι5Μ

32310/2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΔΑ:ΨΘΘ9Ω-ΞΙΑ


3123/173855/2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Α΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.(ΑΔΑ:6ΕΠΣ4653ΠΓ-ΒΛΤ)